ရုံးသုံးစက် ပြင်ဆင်စရိတ် တောင်းခံခြင်း


Ministry of Planning and Finance / April 10, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

စက်တစ်လုံးချင်းစီ၏ အမျိုးအစား၊ စက်နံပါတ်၊ Model တို့ကို တိကျစွာဖော်ပြရပါမည်။ ဘဏ္ဍာငွေလုံလောက်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြရပါမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

ပြင်ဆင်လဲလှယ်မည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းနှင့်ဈေးနှုန်းဖော်ပြချက်

 

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။