အနည်းဆုံးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးခြင်း


Ministry of Planning and Finance / April 10, 2018

ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

နိုင်ငံပိုင်စာရင်းရေးသွင်းထားသော ယာဉ်များအား စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်နိုင်ရန် အတွက်အနည်းဆုံးတန်ဖိုး (Reserve Price) သတ်မှတ်ရန်အတွက် အကြီးစားပြင်ဆင်စရိတ်အား (၂)နှစ် တောင်းခံထားခြင်း မရှိသောယာဉ်များဖြစ်ရပါမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က) ယာဉ်တစ်စီးစီး၏ အင်ဂျင်နံပါတ်၊ ဘောင်နံပါတ် ခဲခြစ်မိတ္တူ

( ခ ) ယာဉ်တစ်စီးချင်း၏ (ရှေ့ဝဲ/ နောက်ယာ)၊ အင်ဂျင်ခန်းနှင့် ယာဉ်အတွင်းခန်း (၄”x ၆”) အရွယ် ဓါတ်ပုံ(၄) ပုံ

( ဂ ) ကျွမ်းကျင်သူ၏ အသေးစိတ် စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်း

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။