ဟိုတယ်လုပ်ငန်း (လိုင်စင်ကြေး၊ ဒဏ်ကြေး၊ ဝန်ဆောင်ကြေး)


Ministry of Hotel & Tourism / June 09, 2023

၁။ (က) နိုင်ငံသားပိုင်

           (၁) လိုင်စင်ကြေး

               (ကက) အခန်း ၂၀ အထိ                     ၄၀၀၀၀၀ ကျပ်

              (ခခ) အခန်း ၂၁ မှ ၅၀ ခန်း အထိ         ၇၀၀၀၀၀ ကျပ်

              (ဂဂ) အခန်း ၅၁ မှ ၁၀၀ ခန်း အထိ    ၁၀၅၀၀၀၀ ကျပ်

             (ဃဃ) အခန်း ၁၀၁ ခန်းနှင့်အထက်   ၁၄၅၀၀၀၀ ကျပ်

        (၂) လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ကြေး လိုင်စင်ကြေးနှုန်းအတိုင်း

       (၃) ဒဏ်ကြေး

           (ကက) လိုင်စင်သက်တမ်းရက်လွန်(တစ်ရက်)     ၂၀၀၀ ကျပ်

            (ခခ) လိုင်စင်ထုတ်ယူရန်ရက်လွန်(တစ်ရက်)      ၂၀၀၀ ကျပ်

    (၄) ဝန်ဆောင်ကြေး

           (ကက) အခန်းတိုး(သို့မဟုတ်) လျော့ခြင်း                                                                                   ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်

            (ခခ) ဟိုတယ်အမည်ပြောင်းခြင်း၊ ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းခြင်း၊

                  ပိုင်ဆိုင်မှုပြောင်းခြင်း၊ လိုင်စင်ပျက်စီး(သို့မဟုတ်)ပျောက်ဆုံ၍

                  လိုင်စင်ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်း၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပြောင်းခြင်း

 (ခ) နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံခြားသားဖက်စပ်၊ နိုင်ငံခြားသားရာနှုန်းပြည့်

    (၁) လိုင်စင်ကြေး

           (ကက) အခန်း ၅၀ အထိ                   USD ၄၀၀၀နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်

            (ခခ) အခန်း ၅၁ မှ ၁၀၀ ခန်းအထိ    USD ၅၀၀၀နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်

           (ဂဂ) အခန်း ၁၀၁ ခန်းနှင့်အထက်     USD ၇၀၀၀နှင့်ညီမျှသောမြန်မာကျပ်

    (၂) လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ကြေး               လိုင်စင်ကြေးနှုန်းအတိုင်း

    (၃) ဒဏ်ကြေး

         (ကက) လိုင်စင်သက်တမ်းရက်လွန်(တစ်ရက်)        USD ၂၀နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်

         (ခခ) လိုင်စင်ထုတ်ယူရန် ရက်လွန် (တစ်ရက်)        USD ၂၀နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်

   (၄) ဝန်ဆောင်ကြေး

        (ကက) အခန်းတိုး(သို့မဟုတ်)လျော့ခြင်း                                                        USD ၁၅၀၀နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်

       (ခခ) ဟိုတယ်အမည်ပြောင်းခြင်း၊ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းခြင်း၊                            USD ၁၅၀၀နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်

              ပိုင်ဆိုင်မှုပြောင်းခြင်း၊လိုင်စင် ပျက်စီး(သို့မဟုတ်)ပျောက်ဆုံး၍

              လိုင်စင်ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း၊လုပ်ငန်း

               အမျိုးအစားပြောင်းခြင်း               

 FAQs