စက်တပ်ရွက်လှေ လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Hotel & Tourism / April 09, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

ပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်လျှောက်လွှာ ၊ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်၏ လျှောက်လွှာ၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သက်တမ်းရှိ ရွက်လှေများ၏ Certificate များ ရွက်လှေများ၏ ဓါတ်ပုံများ

ဝန်ဆောင်ခ

 •  စက်တပ်ရွက်လှေကုမ္ပဏီ(၁)ခုလျှင် ရွက်လှေ(၃)စီး          - US$    ၂၀၀ဝ
 •  (၃)စီးထက်ပိုသော စက်တပ်ရွက်လှေ (၁)စီး                    - US$      ၅၀ဝ

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

 • ပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်လျှောက်လွှာ
 • ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်၏ လျှောက်လွှာ
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • သက်တမ်းရှိ ရွက်လှေများ၏ Certificate များ ရွက်လှေများ၏ ဓါတ်ပုံများ

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

 •  ပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်လျှောက်လွှာ၊ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်၏လျှောက်လွှာ၊
 •  ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊
 •  သက်တမ်းရှိရွက်လှေများ၏ Certificate များ ရွက်လှေ များ၏ ဓါတ်ပုံများစသည်တို့စုံလင်ပါက အဆင့်ဆင့်စိစစ်ပြီး လုပ်ငန်း လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

 •  ကော့သောင်းရုံး      -   ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊
 •  နေပြည်တော်         -   ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

Website လိပ်စာ

မရှိပါ