ချင်းပြည်နယ်၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ)မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောဝန်ဆောင်မှုများ

ချင်းပြည်နယ်၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ)မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောဝန်ဆောင်မှုများ


Chin State Government / October 05, 2021

ဝန်ဆောင်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဤတွင်  download လုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။

Website လိပ်စာ

https://www.chinstate.gov.mm/

FAQs

Services (Online) - 1 items Explore more