နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများ

နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများ


Ministry of Labour / December 17, 2021

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် လာ ရောက် လုပ်ကိုင်နေသူ နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူများ၊ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေအရ ထားဝယ် ၊ သီလဝါနှင့် ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်များတွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်သော နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအား နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အထူး စီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအသီးသီးတို့၏ ခွင့်ပြုသည့်ကာလအတိုင်း တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာန (OSSC) တွင် အဖွဲ့ဝင် အနေဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

 

ဝန်ဆောင်ခ

အသစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း

သက်တမ်း ၆ လ ကာလ အတွက် - ကျပ် ၅,၅၀၀- နှုန်း

သက်တမ်း ၁ နှစ် အတွက် - ကျပ် ၁၁,၀၀၀ - နှုန်း

လုပ်ငန်းနောက်ကျ ဆောင်ရွက်မှုအတွက် - ၁ လ ဒဏ်ကြေး ကျပ် ၁၀၀၀/- နှုန်း

 

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

(က)   ကုမ္ပဏီ၏ Letterhead ဖြင့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် တင်ပြစာ

( ခ)    ကုမ္ပဏီ၏ Letterhead ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (အကယ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ကိုယ်တိုင်လာရောက် မလျှောက်ထား

          နိုင်ခဲ့လျှင်)

(ဂ)     လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြပါရှိသော နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ၏ အချက်အလက်များမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းကို ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူ

          သို့မဟုတ် ယင်း၏ ကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏ ထောက်ခံစာ (ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့်)

(ဃ)    မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် လျှောက်လွှာ (လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ရန်)

(င )     နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် (CV Form)

(စ )     အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားသည့်အခါ)

(ဆ)    နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူ

(ဇ )     နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား၏ လုပ်ခလစာမှ ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ထားသော ပြေစာ မိတ္တူ

(ဈ )    ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ် မိတ္တူ

(ည)    ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဋ )     စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ(စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန)

(ဌ)      မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်

(ဍ)     နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အသစ် လျှောက်ထားခြင်း သို့မဟုတ် သက်တမ်းတိုးခြင်းတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ

           ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ထောက်ခံစာ မိတ္တူ

​​​​​​​(ဎ)      ပတ်စ်ပို့အရွယ်ဓာတ်ပုံ (၄)ပုံ

 

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ရုံးအမှတ်(၅၁)

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

နေပြည်တော်

 

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

ရုံးအမှတ်(၅၁)

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

နေပြည်တော်FAQs

Services (Online) - 1 items Explore more