အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ ...

Myanmar University Wushu, sports teams arrive back

RECTORS, officials from the Ministry of Education, the deputy director-general of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the Myanmar Wushu Federation president, officials and students welcomed...

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့် Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ...

Myanmar welcomes back victorious athletes at 11th ASEAN Para Games 2022

MYANMAR athletes with disabilities earned 14 gold medals, 12 silver medals and 17 bronze medals, ranked sixth place in the whole team at the 11th ASEAN Para Games in Surakarta (Solo), Indonesia...

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 Applying the national identification card on the age of...

Illegal timbers, consumer goods, cosmetics, foodstuffs and vehicles confiscated

SUPERVISED by the Anti-Illegal Trade Steering Committee, effective action is being taken to prevent illegal trade under the law.

Myanmar’s fish export earns US$91.584 mln within four months

ACCORDING to the Department of Fisheries, over 80,000 tonnes of fish were exported to foreign countries within the past four months (From 1 April to 31 July) and Myanmar received US$91.584 million.

COVID-19 vaccine drive continues in various states, regions

DOCTORS and nurses from public hospitals, Tatmadaw medical teams, healthcare workers and volunteers are working hard to give COVID-19 vaccines in different states and regions as the vaccination...

Announcement for opening reception centres to receive CDM staff, students and youths

THE State Administration Council has been striving for the all-round development of the country including economic, social, education and health sectors. In addition, security forces are performing...

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18 Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ​​​​​​ ​​​​​​​ The concerned person...

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ ...

Myanmar University Wushu, sports teams arrive back

RECTORS, officials from the Ministry of Education, the deputy director-general of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the Myanmar Wushu Federation president, officials and students welcomed...

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့် Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ...

Myanmar welcomes back victorious athletes at 11th ASEAN Para Games 2022

MYANMAR athletes with disabilities earned 14 gold medals, 12 silver medals and 17 bronze medals, ranked sixth place in the whole team at the 11th ASEAN Para Games in Surakarta (Solo), Indonesia...

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 Applying the national identification card on the age of...

Illegal timbers, consumer goods, cosmetics, foodstuffs and vehicles confiscated

SUPERVISED by the Anti-Illegal Trade Steering Committee, effective action is being taken to prevent illegal trade under the law.

Myanmar’s fish export earns US$91.584 mln within four months

ACCORDING to the Department of Fisheries, over 80,000 tonnes of fish were exported to foreign countries within the past four months (From 1 April to 31 July) and Myanmar received US$91.584 million.

COVID-19 vaccine drive continues in various states, regions

DOCTORS and nurses from public hospitals, Tatmadaw medical teams, healthcare workers and volunteers are working hard to give COVID-19 vaccines in different states and regions as the vaccination...

Announcement for opening reception centres to receive CDM staff, students and youths

THE State Administration Council has been striving for the all-round development of the country including economic, social, education and health sectors. In addition, security forces are performing...

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18 Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ​​​​​​ ​​​​​​​ The concerned person...

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ ...

Myanmar University Wushu, sports teams arrive back

RECTORS, officials from the Ministry of Education, the deputy director-general of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the Myanmar Wushu Federation president, officials and students welcomed...

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့် Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ...

Myanmar welcomes back victorious athletes at 11th ASEAN Para Games 2022

MYANMAR athletes with disabilities earned 14 gold medals, 12 silver medals and 17 bronze medals, ranked sixth place in the whole team at the 11th ASEAN Para Games in Surakarta (Solo), Indonesia...

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 Applying the national identification card on the age of...

Illegal timbers, consumer goods, cosmetics, foodstuffs and vehicles confiscated

SUPERVISED by the Anti-Illegal Trade Steering Committee, effective action is being taken to prevent illegal trade under the law.

Myanmar’s fish export earns US$91.584 mln within four months

ACCORDING to the Department of Fisheries, over 80,000 tonnes of fish were exported to foreign countries within the past four months (From 1 April to 31 July) and Myanmar received US$91.584 million.

COVID-19 vaccine drive continues in various states, regions

DOCTORS and nurses from public hospitals, Tatmadaw medical teams, healthcare workers and volunteers are working hard to give COVID-19 vaccines in different states and regions as the vaccination...

Announcement for opening reception centres to receive CDM staff, students and youths

THE State Administration Council has been striving for the all-round development of the country including economic, social, education and health sectors. In addition, security forces are performing...

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18 Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ​​​​​​ ​​​​​​​ The concerned person...

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ ...

Myanmar University Wushu, sports teams arrive back

RECTORS, officials from the Ministry of Education, the deputy director-general of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the Myanmar Wushu Federation president, officials and students welcomed...

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့် Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ...

Myanmar welcomes back victorious athletes at 11th ASEAN Para Games 2022

MYANMAR athletes with disabilities earned 14 gold medals, 12 silver medals and 17 bronze medals, ranked sixth place in the whole team at the 11th ASEAN Para Games in Surakarta (Solo), Indonesia...

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 Applying the national identification card on the age of...

Illegal timbers, consumer goods, cosmetics, foodstuffs and vehicles confiscated

SUPERVISED by the Anti-Illegal Trade Steering Committee, effective action is being taken to prevent illegal trade under the law.

Myanmar’s fish export earns US$91.584 mln within four months

ACCORDING to the Department of Fisheries, over 80,000 tonnes of fish were exported to foreign countries within the past four months (From 1 April to 31 July) and Myanmar received US$91.584 million.

COVID-19 vaccine drive continues in various states, regions

DOCTORS and nurses from public hospitals, Tatmadaw medical teams, healthcare workers and volunteers are working hard to give COVID-19 vaccines in different states and regions as the vaccination...

Announcement for opening reception centres to receive CDM staff, students and youths

THE State Administration Council has been striving for the all-round development of the country including economic, social, education and health sectors. In addition, security forces are performing...

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18 Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ​​​​​​ ​​​​​​​ The concerned person...

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ ...

Myanmar University Wushu, sports teams arrive back

RECTORS, officials from the Ministry of Education, the deputy director-general of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the Myanmar Wushu Federation president, officials and students welcomed...

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့် Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ...

Myanmar welcomes back victorious athletes at 11th ASEAN Para Games 2022

MYANMAR athletes with disabilities earned 14 gold medals, 12 silver medals and 17 bronze medals, ranked sixth place in the whole team at the 11th ASEAN Para Games in Surakarta (Solo), Indonesia...

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 Applying the national identification card on the age of...

Illegal timbers, consumer goods, cosmetics, foodstuffs and vehicles confiscated

SUPERVISED by the Anti-Illegal Trade Steering Committee, effective action is being taken to prevent illegal trade under the law.

Myanmar’s fish export earns US$91.584 mln within four months

ACCORDING to the Department of Fisheries, over 80,000 tonnes of fish were exported to foreign countries within the past four months (From 1 April to 31 July) and Myanmar received US$91.584 million.

COVID-19 vaccine drive continues in various states, regions

DOCTORS and nurses from public hospitals, Tatmadaw medical teams, healthcare workers and volunteers are working hard to give COVID-19 vaccines in different states and regions as the vaccination...

Announcement for opening reception centres to receive CDM staff, students and youths

THE State Administration Council has been striving for the all-round development of the country including economic, social, education and health sectors. In addition, security forces are performing...

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18 Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ​​​​​​ ​​​​​​​ The concerned person...

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ ...

Myanmar University Wushu, sports teams arrive back

RECTORS, officials from the Ministry of Education, the deputy director-general of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the Myanmar Wushu Federation president, officials and students welcomed...

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့် Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ...

Myanmar welcomes back victorious athletes at 11th ASEAN Para Games 2022

MYANMAR athletes with disabilities earned 14 gold medals, 12 silver medals and 17 bronze medals, ranked sixth place in the whole team at the 11th ASEAN Para Games in Surakarta (Solo), Indonesia...

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 Applying the national identification card on the age of...

Illegal timbers, consumer goods, cosmetics, foodstuffs and vehicles confiscated

SUPERVISED by the Anti-Illegal Trade Steering Committee, effective action is being taken to prevent illegal trade under the law.

Myanmar’s fish export earns US$91.584 mln within four months

ACCORDING to the Department of Fisheries, over 80,000 tonnes of fish were exported to foreign countries within the past four months (From 1 April to 31 July) and Myanmar received US$91.584 million.

COVID-19 vaccine drive continues in various states, regions

DOCTORS and nurses from public hospitals, Tatmadaw medical teams, healthcare workers and volunteers are working hard to give COVID-19 vaccines in different states and regions as the vaccination...

Announcement for opening reception centres to receive CDM staff, students and youths

THE State Administration Council has been striving for the all-round development of the country including economic, social, education and health sectors. In addition, security forces are performing...

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18 Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ​​​​​​ ​​​​​​​ The concerned person...

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ ...

Myanmar University Wushu, sports teams arrive back

RECTORS, officials from the Ministry of Education, the deputy director-general of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the Myanmar Wushu Federation president, officials and students welcomed...

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့် Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ...

Myanmar welcomes back victorious athletes at 11th ASEAN Para Games 2022

MYANMAR athletes with disabilities earned 14 gold medals, 12 silver medals and 17 bronze medals, ranked sixth place in the whole team at the 11th ASEAN Para Games in Surakarta (Solo), Indonesia...

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 Applying the national identification card on the age of...

Illegal timbers, consumer goods, cosmetics, foodstuffs and vehicles confiscated

SUPERVISED by the Anti-Illegal Trade Steering Committee, effective action is being taken to prevent illegal trade under the law.

Myanmar’s fish export earns US$91.584 mln within four months

ACCORDING to the Department of Fisheries, over 80,000 tonnes of fish were exported to foreign countries within the past four months (From 1 April to 31 July) and Myanmar received US$91.584 million.

COVID-19 vaccine drive continues in various states, regions

DOCTORS and nurses from public hospitals, Tatmadaw medical teams, healthcare workers and volunteers are working hard to give COVID-19 vaccines in different states and regions as the vaccination...

Announcement for opening reception centres to receive CDM staff, students and youths

THE State Administration Council has been striving for the all-round development of the country including economic, social, education and health sectors. In addition, security forces are performing...

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18 Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ​​​​​​ ​​​​​​​ The concerned person...

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ ...

Myanmar University Wushu, sports teams arrive back

RECTORS, officials from the Ministry of Education, the deputy director-general of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the Myanmar Wushu Federation president, officials and students welcomed...

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့် Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ...

Myanmar welcomes back victorious athletes at 11th ASEAN Para Games 2022

MYANMAR athletes with disabilities earned 14 gold medals, 12 silver medals and 17 bronze medals, ranked sixth place in the whole team at the 11th ASEAN Para Games in Surakarta (Solo), Indonesia...

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 Applying the national identification card on the age of...

Illegal timbers, consumer goods, cosmetics, foodstuffs and vehicles confiscated

SUPERVISED by the Anti-Illegal Trade Steering Committee, effective action is being taken to prevent illegal trade under the law.

Myanmar’s fish export earns US$91.584 mln within four months

ACCORDING to the Department of Fisheries, over 80,000 tonnes of fish were exported to foreign countries within the past four months (From 1 April to 31 July) and Myanmar received US$91.584 million.

COVID-19 vaccine drive continues in various states, regions

DOCTORS and nurses from public hospitals, Tatmadaw medical teams, healthcare workers and volunteers are working hard to give COVID-19 vaccines in different states and regions as the vaccination...

Announcement for opening reception centres to receive CDM staff, students and youths

THE State Administration Council has been striving for the all-round development of the country including economic, social, education and health sectors. In addition, security forces are performing...

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18 Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ​​​​​​ ​​​​​​​ The concerned person...

မြို့နယ်အချို့၌ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ရင်သွေးငယ်များ၏ ပညာရေးနောက်ကျကျန်မှု မဖြစ်စေရေးအတွက် အခြေခံပညာကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမှုကို မလိုလားသူ နိုင်ငံရေးအစွန်းရောက်များက အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ဗုံးဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှုများလုပ်ဆောင်


Ministry of Home Affairs/ နေပြည်တော် / June 26, 2022
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၌ စာသင်ကျောင်းအတွင်း ခြိမ်းခြောက်စာ လာရောက်ကပ်သွားမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။


 NUG အမည်ခံအကြမ်းဖက်အဖွဲ့နှင့် ၎င်း၏လက်အောက်ခံ နိုင်ငံရေးအစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်များက အနာဂတ်ရင်သွေးငယ်များ၏ ပညာသင်ကြားသင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်းများ ပျက်ပြား၍ ပညာမဲ့လူတန်းစားများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၊ ဆရာ၊ မိဘများအား အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေရန် ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် စာသင်ကျောင်း များတွင် ဆန့်ကျင်ခြိမ်းခြောက်စာများ ရေးသားချိတ်ဆွဲ၍ ခြိမ်းခြောက်အကြမ်းဖက်ခြင်းများ ပညာရေး အဆောက်အအုံများအနီး ဗုံးဖောက်ခွဲခြင်းများလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ထုံးဘိုကျေးရွာရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲ၊ မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ ရှမ်းစုကျေးရွာရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ ကြီးပင်တဲကျေးရွာရှိ အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းတို့၌ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပညာရည်သင်ကြားရေးကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငံရေးအစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများက ခြိမ်းခြောက်စာများ ကပ်သွားကြောင်း သတင်းအရ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အလားတူ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ တက်ရှိန်းကျေးရွာရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး၏ လက်ကိုင်ဖုန်းအတွင်းသို့ “ကျောင်းဆက်လက်မတက်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံသတိပေးအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့၊ ကျွန်မတို့၏ သတိပေးမှုကို အလေးမထားဘဲ ရှေ့ဆက်မည်ဆိုပါက ဆရာမကြီးနှင့် ဆရာမကြီး၏ မိသားစုအသက်အန္တရာယ်အား တာဝန်ယူမည်မဟုတ်” ဟု ခြိမ်းခြောက်စာ ပေးပို့ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသဖြင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ခြိမ်းခြောက်စာပေးပို့သူအား ဖမ်းဆီးရမိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

ထိုပြင် ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ ကျောက်တံတားကျေးရွာရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းအရ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ အဆိုပါကျောင်း၏ အနောက်ဘက် လမ်းသွယ်အတိုင်း ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာသည့် အကြမ်းဖက်သူ အမျိုးသား နှစ်ဦး(စိစစ်ဆဲ)က လက်လုပ်အသံဗုံး တစ်လုံးဖြင့် ပစ်ပေါက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့သဖြင့် KG ဆောင်နှင့် Grade-1 စာသင်ဆောင် နောက်ကျောဘက်သို့ ကျရောက် ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူနှင့် အဆောက်အအုံ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိကြောင်း သိရသည်။

အထက်ပါဖြစ်စဉ်များမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၊ ဆရာ၊ မိဘများအား အထိတ်တလန့်ဖြစ် စေရန်နှင့် စာသင်ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခြင်းမပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ခြိမ်းခြောက်အကြမ်း ဖက်ခြင်း၊ မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်များအား ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ရေး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၌ စာသင်ကျောင်းအတွင်း ခြိမ်းခြောက်စာရေးသွားမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊  တောင်သာမြို့နယ်၌ စာသင်ကျောင်းတွင် ခြိမ်းခြောက်စာတစ်စောင်တွေ့ရှိမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။ 

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ ...

Myanmar University Wushu, sports teams arrive back

RECTORS, officials from the Ministry of Education, the deputy director-general of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the Myanmar Wushu Federation president, officials and students welcomed...

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့် Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ...

Myanmar welcomes back victorious athletes at 11th ASEAN Para Games 2022

MYANMAR athletes with disabilities earned 14 gold medals, 12 silver medals and 17 bronze medals, ranked sixth place in the whole team at the 11th ASEAN Para Games in Surakarta (Solo), Indonesia...

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 Applying the national identification card on the age of...

Illegal timbers, consumer goods, cosmetics, foodstuffs and vehicles confiscated

SUPERVISED by the Anti-Illegal Trade Steering Committee, effective action is being taken to prevent illegal trade under the law.

Myanmar’s fish export earns US$91.584 mln within four months

ACCORDING to the Department of Fisheries, over 80,000 tonnes of fish were exported to foreign countries within the past four months (From 1 April to 31 July) and Myanmar received US$91.584 million.

COVID-19 vaccine drive continues in various states, regions

DOCTORS and nurses from public hospitals, Tatmadaw medical teams, healthcare workers and volunteers are working hard to give COVID-19 vaccines in different states and regions as the vaccination...

Announcement for opening reception centres to receive CDM staff, students and youths

THE State Administration Council has been striving for the all-round development of the country including economic, social, education and health sectors. In addition, security forces are performing...

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18 Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ​​​​​​ ​​​​​​​ The concerned person...

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ ...

Myanmar University Wushu, sports teams arrive back

RECTORS, officials from the Ministry of Education, the deputy director-general of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the Myanmar Wushu Federation president, officials and students welcomed...

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့် Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ...

Myanmar welcomes back victorious athletes at 11th ASEAN Para Games 2022

MYANMAR athletes with disabilities earned 14 gold medals, 12 silver medals and 17 bronze medals, ranked sixth place in the whole team at the 11th ASEAN Para Games in Surakarta (Solo), Indonesia...

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 Applying the national identification card on the age of...

Illegal timbers, consumer goods, cosmetics, foodstuffs and vehicles confiscated

SUPERVISED by the Anti-Illegal Trade Steering Committee, effective action is being taken to prevent illegal trade under the law.

Myanmar’s fish export earns US$91.584 mln within four months

ACCORDING to the Department of Fisheries, over 80,000 tonnes of fish were exported to foreign countries within the past four months (From 1 April to 31 July) and Myanmar received US$91.584 million.

COVID-19 vaccine drive continues in various states, regions

DOCTORS and nurses from public hospitals, Tatmadaw medical teams, healthcare workers and volunteers are working hard to give COVID-19 vaccines in different states and regions as the vaccination...

Announcement for opening reception centres to receive CDM staff, students and youths

THE State Administration Council has been striving for the all-round development of the country including economic, social, education and health sectors. In addition, security forces are performing...

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18 Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ​​​​​​ ​​​​​​​ The concerned person...

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ ...

Myanmar University Wushu, sports teams arrive back

RECTORS, officials from the Ministry of Education, the deputy director-general of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the Myanmar Wushu Federation president, officials and students welcomed...

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့် Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ...

Myanmar welcomes back victorious athletes at 11th ASEAN Para Games 2022

MYANMAR athletes with disabilities earned 14 gold medals, 12 silver medals and 17 bronze medals, ranked sixth place in the whole team at the 11th ASEAN Para Games in Surakarta (Solo), Indonesia...

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 Applying the national identification card on the age of...

Illegal timbers, consumer goods, cosmetics, foodstuffs and vehicles confiscated

SUPERVISED by the Anti-Illegal Trade Steering Committee, effective action is being taken to prevent illegal trade under the law.

Myanmar’s fish export earns US$91.584 mln within four months

ACCORDING to the Department of Fisheries, over 80,000 tonnes of fish were exported to foreign countries within the past four months (From 1 April to 31 July) and Myanmar received US$91.584 million.

COVID-19 vaccine drive continues in various states, regions

DOCTORS and nurses from public hospitals, Tatmadaw medical teams, healthcare workers and volunteers are working hard to give COVID-19 vaccines in different states and regions as the vaccination...

Announcement for opening reception centres to receive CDM staff, students and youths

THE State Administration Council has been striving for the all-round development of the country including economic, social, education and health sectors. In addition, security forces are performing...

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18 Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ​​​​​​ ​​​​​​​ The concerned person...

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ ...

Myanmar University Wushu, sports teams arrive back

RECTORS, officials from the Ministry of Education, the deputy director-general of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the Myanmar Wushu Federation president, officials and students welcomed...

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့် Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ...

Myanmar welcomes back victorious athletes at 11th ASEAN Para Games 2022

MYANMAR athletes with disabilities earned 14 gold medals, 12 silver medals and 17 bronze medals, ranked sixth place in the whole team at the 11th ASEAN Para Games in Surakarta (Solo), Indonesia...

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 Applying the national identification card on the age of...

Illegal timbers, consumer goods, cosmetics, foodstuffs and vehicles confiscated

SUPERVISED by the Anti-Illegal Trade Steering Committee, effective action is being taken to prevent illegal trade under the law.

Myanmar’s fish export earns US$91.584 mln within four months

ACCORDING to the Department of Fisheries, over 80,000 tonnes of fish were exported to foreign countries within the past four months (From 1 April to 31 July) and Myanmar received US$91.584 million.

COVID-19 vaccine drive continues in various states, regions

DOCTORS and nurses from public hospitals, Tatmadaw medical teams, healthcare workers and volunteers are working hard to give COVID-19 vaccines in different states and regions as the vaccination...

Announcement for opening reception centres to receive CDM staff, students and youths

THE State Administration Council has been striving for the all-round development of the country including economic, social, education and health sectors. In addition, security forces are performing...

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18 Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ​​​​​​ ​​​​​​​ The concerned person...

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ ...

Myanmar University Wushu, sports teams arrive back

RECTORS, officials from the Ministry of Education, the deputy director-general of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the Myanmar Wushu Federation president, officials and students welcomed...

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရန်အတွက် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်) (၁၈)နှစ်ပြည့် Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ...

Myanmar welcomes back victorious athletes at 11th ASEAN Para Games 2022

MYANMAR athletes with disabilities earned 14 gold medals, 12 silver medals and 17 bronze medals, ranked sixth place in the whole team at the 11th ASEAN Para Games in Surakarta (Solo), Indonesia...

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card

Applying the National Identification Card / Citizenship Scrutiny Card Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 Applying the national identification card on the age of...

Illegal timbers, consumer goods, cosmetics, foodstuffs and vehicles confiscated

SUPERVISED by the Anti-Illegal Trade Steering Committee, effective action is being taken to prevent illegal trade under the law.

Myanmar’s fish export earns US$91.584 mln within four months

ACCORDING to the Department of Fisheries, over 80,000 tonnes of fish were exported to foreign countries within the past four months (From 1 April to 31 July) and Myanmar received US$91.584 million.

COVID-19 vaccine drive continues in various states, regions

DOCTORS and nurses from public hospitals, Tatmadaw medical teams, healthcare workers and volunteers are working hard to give COVID-19 vaccines in different states and regions as the vaccination...

Announcement for opening reception centres to receive CDM staff, students and youths

THE State Administration Council has been striving for the all-round development of the country including economic, social, education and health sectors. In addition, security forces are performing...

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18

Exchanging the national identification card from the age of 10 to the age of 18 Ministry of Immigration & Population / October 06, 2021 ​​​​​​ ​​​​​​​ The concerned person...
Services (Offline) - 26 items

စိုက်ပျိုး မွေးမြူ၊ ထုတ်လုပ်ရေး အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခွင့်။

Yangon Region Government / September 30, 2021

လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်

Rating

ကျွဲနွား သယ်ဆောင်ခွင့်။

Yangon Region Government / September 30, 2021

လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်

Rating

MoH Union Minister holds coordination meeting on RDT use for international flight passengers, inspects preparations at Yangon International Airport


Ministry of Information/ Naypyitaw / April 29, 2022
image_latest


UNION Minister for Health Prof Dr Thet Khaing Win presided over a coordination meeting on plans to change into an RDT system for international flights on 27 April.

During the meeting, the Union minister said the infection rate of COVID-19 has declined in most regional countries, including Myanmar. Specific activities are also prioritized systematically to ease COVID-19 rules and regulations as the COVID-19 vaccine coverage becomes high.

The government also arranged to ensure the reopening of international flights and systematic COVID-19 health rules for the tourist and Myanmar citizen arrivals to develop the country’s global tourism industry.

He also talked about the declining positive cases among the passengers in commercial flights and relief flights, challenges in the resumption of commercial aviation, and the COVID19 Antigen Rapid Diagnostic Test (RDT) to save time and money for flight passengers.

Then, meeting attendees discussed proper services for passengers, plans to change into RDT (draft) and current challenges during the resumption of international flights, visas, health insurance, collection of Myanmar kyats for RDT test, preparations to avoid mass gatherings in RDT test section at the airport, taking swab samples, quality RDT test kits and other matters.

The Union minister instructed necessary things and concluded the meeting.

The Union minister and relevant officials inspected the preparations to conduct COVID-19 tests using RDT on the passengers of regular international flights at Yangon International Airport yesterday.

During the inspection tour, the Union minister instructed officials to systematically collect data from passengers, swab samples, the opening of more swab counters to avoid mass gathers while waiting for their test results, establish an exchange counter, welfare of airport staff and disease control activities when the results show positive.

The Ministry of Health allowed the international flights starting 17-4-2022 as per COVID-19 health rules under the COVID-19 Central Committee on Prevention, Control and Treatment and decided to use RDT at the Yangon International Airport soon to save the cost as the infection rate drops.

MNA

#TheGlobalNewLightOfMyanmar