ပျားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် မွေးမြူမှုလိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း


Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 18, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က)     ပုဂ္ဂလိကပျားမွေးမြူသူတစ်ဦးသည် ပျားလုပ်ငန်းဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းတစ်ခုခုသို့ တက်ရောက်ပြီးသူ ဖြစ်ရပါမည်။ ပျားမွေးမြူရေးအား  စိတ်ပါဝင်စားသူ ဖြစ်ရပါမည်။

( ခ )     ပုဂ္ဂလိကပျားမွေးမြူမှုလိုင်စင်လျှောက်ထားသူအား မြို့နယ် ဦးစီးမှူးများ ပါဝင်သောအဖွဲ့မှ ပျားမွေးမြူရေးအတတ်ပညာ စစ်ဆေးပြီး တက်မြောက်ကြောင်း လက်ခံနိုင်မှသာ လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါမည်။

( ဂ )    ပျားမွေးမြူမှုလိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသူသည် ပျားအုံများအား  ဝယ်ယူ၍ ကိုင်တွယ်မွေးမြူမည်ဆိုပါက ပုဂ္ဂလိကပျားမွေးမြူမှုလိုင်စင်စာအုပ် ပြုလုပ်ထားရှိမှသာ မွေးမြူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ)    ပုဂ္ဂလိကပျားမွေးမြူမည်ဆိုပါက အနည်းဆုံးပျားအုံ(၂၀)အုံရှိမှသာ မွေးမြူခွင့်လိုင်စင် ပြုလုပ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

( င )    ပုဂ္ဂလိကပျားမွေးမြူမှုလိုင်စင်အား သက်တမ်း(၁)နှစ်သာ ပေးထား ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်ဧပြီလမှ မတ်လကုန် အထိ သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် (၁)နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် သက်တမ်းတိုးရပါမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

၁၅၀၀ ကျပ်

လိုအပ်သောစာရွက်/စာတမ်းများ

(က)   မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့် လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ

( ခ )   အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ(၁)စောင်

( ဂ )   ပျားသင်တန်း တက်ရောက်ပြီးစီးမှု သက်သေခံလက်မှတ် မိတ္တူ  (၁)စောင်

(ဃ)   ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အကျဉ်းချုပ်

( င )   ပျားအုံ စတင်မွေးမြူသည့် ရက်စွဲ၊ ပျားအုံ အရေအတွက်၊ မွေးမြူမည့် မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်

( စ )   ဌာနမှထုတ်ပြန်ထားသော မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ လိုက်နာနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ

(ဆ)   တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများ၏ ထောက်ခံ ချက်စာ( မူရင်း )

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

ရုံးအမှတ်-၃၆၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ​မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပျားလုပ်ငန်းဌာန။

( သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များမှ တစ်ဆင့် )

Website လိပ်စာ

မရှိပါ