ရေထွက်ပစ္စည်းလက်ခစားစနစ် (Contract Processing) ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ပမှ တင်သွင်းခြင်းအတွက် ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း


Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 18, 2018

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

တင်သွင်းလာသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများ ရောက်ရှိလာချိန်တွင် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများဖြင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါသည် -

(က)   တင်သွင်းသည့်ငါးများ၏ Country Origin

( )   Sanitary Certificate

()   HACCP Certificate

()   Invoice (ကုန်ပို့လွှာ

( )   Packing List (ပို့ကုန်စာရင်း)

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ ဘုရင့်နောင် လမ်းမ ကြီး၊အင်းစိန်မြို့နယ်။

Website လိပ်စာ

www.dof.gov.mm