ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်း (လိုင်စင်ကြေး၊ ဒဏ်ကြေး၊ ဝန်ဆောင်ကြေး)


Ministry of Hotel & Tourism / June 08, 2023

၁။    (က)    (ပြည်တွင်း၊ပြည်ဝင်ခရီးစဉ် သို့မဟုတ် ပြည်ပခရီးစဉ်) (နိုင်ငံသားပိုင်)

                 (၁)      လိုင်စင်ကြေး                           ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်
                 (၂)    ရုံးခွဲလိုင်စင်ကြေး                       ၁၅၀၀၀ ကျပ်
                 (၃)    လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ကြေး      လိုင်စင်ကြေးနှုန်းအတိုင်း

                 (၄)    ဒဏ်ကြေး
                         (ကက)    လိုင်စင်သက်တမ်းရက်လွန်(တစ်ရက်)    ၁၅၀၀ ကျပ်        
                          (ခခ)    လိုင်စင်ထုတ်ယူရန်ရက်လွန်(တစ်ရက်)     ၁၅၀၀ ကျပ်

                (၅)    ဝန်ဆောင်ကြေး
                         (ကက)    ကုမ္ပဏီအမည်ပြောင်းခြင်း၊လိုင်စင်ပျက်စီး(သို့မဟုတ်)ပျောက်ဆုံး၍ လိုင်စင်ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်း             ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်                   

                         (ခခ)    ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊တိုင်းဒေသကြီး  (သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်ကျော်၍ရုံးခန်းပြောင်းခြင်း၊ပိုင်ဆိုင်မှုပြောင်းခြင်း                               ၇၅၀၀၀ ကျပ်      

 

      (ခ)    (ပြည်တွင်း၊ ပြည်ဝင်ခရီးစဉ် သို့မဟုတ် ပြည်ပခရီးစဉ်) (နိုင်ငံခြားသားရာနှုန်းပြည့်)

               (၁)    လိုင်စင်ကြေး                             USD ၂၀၀၀နှင့်ညီမျှသော   မြန်မာကျပ်
                                  
               (၂)    ရုံးခွဲလိုင်စင်ကြေး                      USD ၂၅၀နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်
                                        
               (၃)    လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ကြေး     လိုင်စင်ကြေးနှုန်းအတိုင်း

               (၄)    ဒဏ်ကြေး
                        (ကက)    လိုင်စင်သက်တမ်းရက်လွန်(တစ်ရက်)    USD ၁၅နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်
                        (ခခ)       လိုင်စင်ထုတ်ယူရန်ရက်လွန်(တစ်ရက်)    USD ၁၅နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်
              (၅)    ဝန်ဆောင်ကြေး
                      (ကက)    ကုမ္ပဏီအမည်ပြောင်းခြင်း၊လိုင်စင်ပျက်စီး(သို့မဟုတ်)ပျောက်ဆုံး၍ လိုင်စင်ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်း       USD ၁၅၀၀နှင့်ညီမျှသောမြန်မာကျပ်

                      (ခခ)    ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်ကျော်၍ရုံးခန်းပြောင်းခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပြောင်းခြင်း                       USD ၁၅၀၀နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်

   

(ဂ)    (ပြည်တွင်း၊ ပြည်ဝင်ခရီးစဉ်သို့မဟုတ် ပြည်ပခရီးစဉ်)(နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားဖက်စပ်)
           (၁)    လိုင်စင်ကြေး                    USD ၁၈၀၀နှင့် ညီမျှသော မြန်မာကျပ်
           (၂)    ရုံးခွဲလိုင်စင်ကြေး              USD ၂၀၀ နှင့်ညီမျှသော   မြန်မာကျပ်

           (၃)    လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ကြေး            လိုင်စင်ကြေးနှုန်းအတိုင်း
           (၄)   ဒဏ်ကြေး
                    (ကက)    လိုင်စင်သက်တမ်းရက်လွန်(တစ်ရက်)       USD ၁၀နှင့် ညီမျှသော  မြန်မာကျပ်
                    (ခခ)      လိုင်စင်ထုတ်ယူရန်ရက်လွန်(တစ်ရက်)      USD ၁၀နှင့် ညီမျှသော  မြန်မာကျပ်

          (၅)    ဝန်ဆောင်ကြေး
                    (ကက)    ကုမ္ပဏီအမည်ပြောင်းခြင်း၊လိုင်စင်ပျက်စီး(သို့မဟုတ်)ပျောက်ဆုံး၍ လိုင်စင်ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း     USD ၁၀၀၀နှင့် ညီမျှသော မြန်မာကျပ် 

                     (ခခ)    ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်ကျော်၍ရုံးခန်းပြောင်းခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပြောင်းခြင်း                     USD ၁၀၀၀နှင့် ညီမျှသော  မြန်မာကျပ်
                                                       FAQs