တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Hotel & Tourism / June 09, 2023

၁။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အဆောက်အအုံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါသတ်မှတ် ချက်များနှင့်ပြည့်စုံရမည်-

     (က) တည်းခိုရိပ်သာအဖြစ် အသုံးပြုရန်  သင့်လျော်သည့် အဆောက်အအုံကို ပိုင်ဆိုင်၍ ဖြစ်စေ၊ ငှားရမ်း၍ဖြစ်စေ ရှိပြီးဖြစ်ရမည်။

     (ခ ) အဆောက်အအုံ၏ တည်နေရာနှင့် ပရိဝုဏ်သည် လုပ်ငန်းသဘာဝနှင့်သင့်လျော်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အခြေအနေရှိရမည်။

    (ဂ ) အဆောက်အအုံသည် သက်ဆိုင်ရာဒေသစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး ဖြစ်ရမည်။

    (ဃ) အဆောက်အအုံသည် နောက်ဆက်တွဲပါ အနည်းဆုံးလိုအပ်သည့် အခြေခံအချက် များနှင့်ပြည့်စုံရမည်။

၂။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားသူသည် အောက်ပါအချက်အလက်၊ အထောက်အထားများဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်- 

   (က) လိုင်စင်လျှောက်လွှာ၊

   (ခ) တည်းခိုရိပ်သာ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြခဲ့ပါက ဆောက်လုပ်ခွင့်အတွက် ခွင့်ပြုထား သည့် အထောက်အထားမိတ္တူ၊

   (ဂ) နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်၊

  (ဃ) မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

  (င) မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ထောက်ခံချက်၊

  (စ) မြို့နယ်ရဲစခန်း၏ထောက်ခံချက်၊

  (ဆ) မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

  (ဇ) မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

  (ဈ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

  (ည) ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နေသူများမှသဘောတူညီကြောင်း ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ ထောက်ခံချက်၊

  (ဋ) မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား၊ ငှားရမ်းခြင်း ဖြစ်ပါက ငှားရမ်းထားသည့် အထောက်အထား၊

  (ဌ) ဆောက်လုပ်ပြီး အဆောက်အအုံနှင့်အခန်းဓါတ်ပုံများ၊

  (ဍ) လျှောက်ထားသူ၏ (၆) လအတွင်း ရိုက်ထားသည့် ပတ်စ်ပို့အရွယ် ရောင်စုံဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ၊

  (ဎ) ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း၊

  (ဏ) ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေတွင်ဖြစ်ပါက ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသား ပြတိုက်ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် သစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေတွင် ဖြစ်ပါက သစ်တောဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်။FAQs