ပြည်တွင်း/ပြည်ပကုမ္ပဏီများ နှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေ စမ်းသပ်တိုင်းတာရေးနှင့် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာ ရေးလုပ်ငန်း


Ministry of Natural Resources & Environmental Conservation / April 09, 2018

အခြေခံစတင်လုပ်ဆောင်ရန်

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေစမ်းသပ်တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းအဆင့်များ

၁။        နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသံရုံးထောက်ခံချက်နှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့် ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သတ္တုကဏ္ဍ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများကို ဆွေးနွေးရန်။

၂။        နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများသည် ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တု ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဌာနများ နှင့် တွေ့ဆုံဆွေနွေးပြီး ဆောင်ရွက်လိုသည့် သတ္တုနှင့် နေရာဒေသများကို ဆွေးနွေးရန်၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို ဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆက်လက်တင်ပြရန်။

၃။        ကုမ္ပဏီသည် ဆောင်ရွက်လိုသည့် သတ္တု ဖြစ်ထွန်းရာဒေသများသို့ ပဏာမ ကွင်းဆင်းလေ့လာရေး ခရီး သွားရောက်လိုပါက ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန မှ ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာများကို လိုက်ပါကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ဘူမိဗေဒလေ့လာရေး နှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေး ဦးစီးဌာနသို့ ပတ်ကြိုတင်၍  တင်ပြလျှောက်ထားရန်-

(က)   ခရီးစဉ်အဆိုပြုလွှာ၊

( )    သွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်ဇယား(သို့) အစီအစဉ်၊

( )    မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသံရုံး ထောက်ခံစာ၊

()   ကိုယ်တိုင်အာမခံဝန်ခံဂတိ (ကုမ္ပဏီ Letter head ပါရှိရမည်)

( )    သွားရောက်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူ၊

၄။        နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများသည် ပဏာမကွင်းဆင်းလေ့လာရေးခရီး ဆောင်ရွက်ပြီးပါက ဘူမိဗေဒ လေ့လာရေး နှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဓာတ်သတ္တု ကဏ္ဍရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုမှုအတွက် ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေခြင်း (Mineral Prospecting) စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်း၊ (Mineral Exploration) ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာခြင်း (Feasibility Study) စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို တစ်ပေါင်းတည်းသော်လည်းကောင်း၊ တစ်ခုချင်းသော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်လိုသည့်  သတ္တုအမျိုးအစားနှင့် ဧရိယာများကိုမြေပုံညွှန်းနှင့်တကွ ဖော်ပြ၍ သတ်မှတ် ပုံစံဖြင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနသို့ အဆိုပြု လျှောက်ထားရန်။

၅။        ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရာတွင် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြရန် -

(က)     ဆောင်ရွက်လိုသည့်ဒေသမြေပုံနယ်နိမိတ်နှင့်ဧရိယာ။ (Location map with coordinates)

( )      မြန်မာနိုင်ငံရှိသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသံရုံး၏ထောက်ခံစာ။ (Embassy recommendation)

( )      သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အထောက်အထား(Company Registration)

()     ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ (Company Profile)

( )      ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ စာရင်းနှင့်ပတ်စ်ပို့မိတ္တူ (Board of Director List and Their Passport Copy)

( )      ငွေကြေးခိုင်မာမှုအထောက်အထား (Bank Statement)

()     ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်ငွေပမာဏ (Financial Investment)

( )      ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းနည်းစဥ်များ (Initial Work Plan)။

၆။        ကုမ္ပဏီမှအဆိုပြုလျှောက်ထားသောဧရိယာအတွင်း သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုပြီးနှင့် လျှောက်ထားဆဲ သတ္တုလုပ်ကွက်များနှင့် လွတ်ကင်းမှု ရှိ/မရှိကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဌာနများနှင့် သတ္တုတွင်း ဦးစီးဌာနသို့ သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံရန်။ (ခန့်မှန်းခြေကာလ - ပတ်)

၇။        ဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ကုမ္ပဏီသည် ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တု ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနနှင့် တွေ့ဆုံကာ ဆောင်ရွက်မည့် ဧရိယာအသေးစိတ်ညှိနှိုင်း၍ ဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော သဘောတူစာချုပ် (မူကြမ်း) ကို အခြေခံ၍ သဘောတူစာချူပ် (မူကြမ်း) ပြင်ဆင်တင်ပြရန်၊ သဘောတူ စာချုပ် (မူကြမ်း) တွင်  ကုမ္ပဏီမှ ပေးသွင်း ရမည့် မြေငှားရမ်းခ(Dead Rent) လက်မှတ်ရေး ထိုးဆုကြေးငွေ (Signature Bonus) ဘဏ် အာမခံငွေ (Performance Bank Guarantee) လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် အနည်းဆုံး သုံးစွဲရမည့်ငွေကြေး (Minimum Expenditure) ဆောင်ရွက်မည့်ကာလ (Duration) စသည်တို့ကို အသေးစိတ် ညှိနှိုင်းပြီး သဘောတူ စာချုပ် (မူကြမ်း)ကို ဘူမိဗေဒလေ့လာရေး နှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနမှ စိစစ်ရန်။ (ခန့်မှန်းခြေကာလ - ပတ်

၈။        အဆိုပါ သဘောတူစာချုပ်(မူကြမ်း) ကို သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန စာချုပ်စိစစ်ရေးကော်မတီသို့ ပေးပို့ရန်နှင့် စာချုပ်စိစစ်ရေးကော်မတီမှ စိစစ်ပြီး ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့်ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီး ဌာနသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရန်။(ခန့်မှန်းခြေကာလ - ပတ်)

၉။        ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့်ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ကြီးဌာန စာချုပ်စိစစ်ရေး ကော်မတီ စိစစ်ပြီးသော သဘောတူစာချုပ် (မူကြမ်း) ကို ပြင်ဆင်၍ ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရန်။ (ခန့်မှန်းခြေကာလ - ပတ်)

၁၀။     ဝန်ကြီးဌာန စာချုပ်စိစစ်ရေးကော်မတီ မှ အတည်ပြုပြီးသော နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ် (မူကြမ်း) ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသို့ပေးပို့၍ သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံရန်။

၁၁။      ထိုသို့ ပေးပို့ထားသည့်ကာလတွင် ကုမ္ပဏီမှ အောက်ဖော်ပြပါ အထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်း များကို ကုမ္ပဏီ၏ အစီအစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရယူထားရန်-

(ကသက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောထားထောက်ခံချက်။

( )   သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၏ သဘောထားထောက်ခံချက်။

( )   သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာန၏ သဘောထားထောက်ခံချက်။

(သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မြေစာရင်း ဦးစီးဌာန၏ သဘောထားထောက်ခံချက်နှင့် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) ပါမြေပုံ။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ စာထွက်ပေးပါမည်။

၁၂။      ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတို့မှ သဘောတူစာချုပ် (မူကြမ်း) အား သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားလာပါက ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီး ဌာနမှ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတို့၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်အတည်ပြုပြီးသော  သဘောတူစာချုပ် (မူကြမ်း) ကို သယံဇာတနှင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရန်။ (ခန့်မှန်းခြေကာလ - ပတ်)

၁၃။      သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီမှ ခွင့်ပြု ပြီးသည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တို့၏ ထောက်ခံချက်များ ပြည့်စုံပါက သဘောတူစာချုပ် (မူကြမ်း)ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ဆောင်ရွက်မည့် ကုမ္ပဏီ၏ ကမကထအဆိုပြုလွှာပုံစံ နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ ဆက်လက်တင်ပြရန်။ (ခန့်မှန်းခြေကာလ- ပတ်)

၁၄။      မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ တင်ပြထားစဉ် ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၌ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်။

၁၅။      မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းရှာဖွေမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှ စိစစ်ပြီးပါက သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့  ဆက်လက်တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက် ရယူရန်။

၁၆။      ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်မှ ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးနိုင်ရေးတင်ပြရန်။

၁၇။      မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးပါက ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တု ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နှင့် တစ်ဖက် ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲတို့ သဘောတူစာချုပ်ကို နှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုရန်နှင့် သယံဇာတ နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးရန်။(ခန့်မှန်းခြေကာလ - ပတ်)

၁၈။      နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး ဘူမိဗေဒ လေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန နှင့် ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ ကို ဝန်ကြီးရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူဖွဲ့စည်းပြီး အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်။

၁၉။      ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ငန်းကာလတိုးချဲ့လျှောက်ထားလိုပါက စာချုပ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ကြိုတင် တင်ပြရန်။

၂၀။      လုပ်ငန်းကာလပြီးဆုံးပါက ခွင့်ပြုမိန့်များအား တစ်လအတွင်းပြန်လည်အပ်နှံစေရန်။

၂၁။      ကုမ္ပဏီမှ ဓာတ်သတ္တုစမ်းသပ်တိုင်းတာရေးနှင့် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပြီးစီး၍ စီးပွားဖြစ် တူးဖော်ထုတ်လုပ်နိုင်သော သတ္တုသိုက်အလားအလာကို သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ခံအတည်ပြုပါက သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိပါက သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဌာနများနှင့် ဆက်လက် အဆိုပြု ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်။

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

၁။        ကုမ္ပဏီသည် အဆိုပြု လျှောက်ထားလိုပါက Letter Head ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနသို့ အောက်ပါ စာရွက် စာတမ်း အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြ၍ လျှောက်ထားရန်-

(ကဆောင်ရွက်လိုသည့်ဒေသ မြေပုံ နယ်နိမိတ် နှင့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း၊

( )   မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသံရုံး၏ ထောက်ခံစာ၊

( )   မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် ထားသော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် အထောက် အထား၊

(ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ၊

( )   ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း၊

( )   ငွေကြေးခိုင်မာကြောင်း အထောက်အထား၊

()     ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ငွေပမာဏ၊

( )      ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းနည်းစဉ်များ။

၂။        ဝန်ကြီးဌာနမှ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ကွက်လျှောက်ထားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဘူမိဗေဒ လေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနသို့ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားခြင်း။

၃။        ကုမ္ပဏီ၏ အဆိုပြု လျှောက်ထားသော ဧရိယာအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ လုပ်ငန်း ဌာနများမှ ခွင့်ပြုပြီးနှင့် လျှောက်ထားဆဲ သတ္တုလုပ်ကွက်များနှင့် လွတ်ကင်းမှု ရှိ/မရှိကို သက်ဆိုင်ရာ သတ္တုတွင်းဦးစီးနှင့် လုပ်ငန်း ဌာနများသို့ သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခြင်း။

၄။        ကုမ္ပဏီမှ လျှောက်ထားသော လုပ်ကွက် လွတ်ကင်းမှုရှိပါက ဝန်ကြီးဌာနသို့ စိစစ်တင်ပြ၍ ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များသို့ ဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောထား တောင်းခံခြင်း။

၅။        တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သဘောထား ရရှိပြီးပါက မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅)  (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ မြေစာရင်းဌာနမှ အတည်ပြုထားသော မြေပုံရရှိရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၆။        တိုင်းသဘောထားရရှိပြီး သစ်တောဧရိယာ အတွင်း ကျရောက်နေပါက သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် သဘောထား တောင်းခံခြင်း။

၇။        မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ လိုအပ်ပါက ဝန်ကြီးဌာန မှတစ်ဆင့် တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း။

၈။        သစ်တောသဘောထားရရှိပြီးပါက ဌာနရှိ စာချုပ်မူကြမ်း (Agreement Model Draft) ကို အခြေပြု၍  ကုမ္ပဏီမှ စာချုပ်(မူကြမ်း) ညှိနှိုင်းတင်ပြခြင်း။

၉။        စာချုပ်(မူကြမ်း)အား နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ပြီးပါက သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန စာချုပ်(မူကြမ်း) စိစစ်ရေးကော်မတီသို့ ဌာနမှ ဆက်လက် တင်ပြခြင်း။

၁၀။     စာချုပ်(မူကြမ်း) စိစစ်ရေးကော်မတီမှ စိစစ်ပြန်ကြား၍ ပြင်ဆင်ပြီးပါက စာချုပ်မူကြမ်းအား ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသို့ဌာနမှလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသို့ ဝန်ကြီးဌာနမှလည်းကောင်း သဘောထား မှတ်ချက် တောင်းခံခြင်း။

၁၁။      သဘောထား ပြန်ကြားချက်များ ရရှိပြီးပါက ပြင်ဆင်ပြီး သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန စာချုပ်(မူကြမ်း)စိစစ်ရေးကော်မတီသို့ ဌာနမှ ထပ်မံတင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။

၁၂။      စာချုပ်(မူကြမ်း) စိစစ်ရေးကော်မတီ မှ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးသော စာချုပ်(မူကြမ်း) အား သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီသို့ တင်ပြ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူခြင်း။

၁၃။      ဝန်ကြီးဌာန EC မှ သဘောတူပြီးပါက ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ စီးပွားရေးရာ ကော်မတီသို့ ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် တင်ပြခြင်း။

၁၄။      ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ စီးပွားရေးရာ ကော်မတီမှ သဘောတူပါက ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဝန်ကြီးဌာနမှ ဆက်လက် တင်ပြခြင်း။

၁၅။      ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့မှ သဘောတူခွင့်ပြုပြီးပါက ဝန်ကြီးဌာနသို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်နှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင်ရေးဌာနမှ တင်ပြခြင်း။

၁၆။      ဝန်ကြီးဌာန ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ္တုတွင်းခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း။

၁၇။      ကုမ္ပဏီမှ ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက ရှာဖွေရေး အစီရင်ခံစာ နှင့် ငွေကြေးသုံးစွဲမှု အစီရင်ခံစာ (Audit Report)အား တင်ပြ၍ သတ္တုဖြစ်ထွန်းမှု အလားအလာ(Potential) ရှိပါက စမ်းသပ် တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန်။

၁၈။      ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း သက်တမ်းတိုးလိုပါက လကြိုတင်၍ ဌာနသို့ တင်ပြရန်။

၁၉။      ကုမ္ပဏီမှ ဓာတ်သတ္တု စမ်းသပ်တိုင်းတာရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက စမ်းသပ် တိုင်းတာရေး အစီရင်ခံစာနှင့် ငွေကြေးသုံးစွဲမှု အစီရင်ခံစာ (Audit Report) အား တင်ပြ၍ သတ္တုသိုက်ဖြစ်ထွန်းမှု တင်ပြနိုင်ပါက ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာရေးလုပ်ငန်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန်။

၂၀။      ဓာတ်သတ္တု စမ်းသပ်တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်း သက်တမ်းတိုးလိုပါက လကြိုတင်၍ ကုမ္ပဏီမှ ဌာနသို့ တင်ပြရန်။

၂၁။      ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာရေးလုပ်ငန်းတွင် သတ္တုသိုက်ခိုင်မာမှု၊ Three Dimension နှင့် သတ္တုသိုက် ပမာဏတွက်ချက်ထားခြင်း၊ နှစ် ထုတ်လုပ်မည့်တန်ချိန်၊ သတ္တုထုတ်လုပ်မည့် ပမာဏနှင့် မိုင်းသက်တမ်းတို့ ပါဝင်သည့် အစီရင်ခံစာနှင့် EIA, SIA, EMP အစီရင်ခံစာများ တင်ပြရန်။

၂၂။      ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာရေး အစီရင်ခံစာအား သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွဲ့စည်း ပေးထားသော ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာရေးလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ စိစစ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်း၍ စိစစ်ရန်။

၂၃။      ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာရေး အစီရင်ခံစာအား အတည်ပြုပြီးပါက သတ္တုအမျိုးအစား အလိုက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဌာနများနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်၍ သဘောတူစာချုပ် ထပ်မံချုပ်ဆိုရန်။

ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအတွက် လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

၁။        ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီများသည် ဓာတ်သတ္တု အကြီးစားရှာဖွေရေး၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာရေးနှင့် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ အဆိုပြုလျှောက်ထားပြီး လျှောက်ထားစာအား ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေး ဦးစီးဌာနသို့ မိတ္တူပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။              ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာ ပူးတွဲဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည် -

(က)     ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ (ဥက္ကဋ္ဌ / အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ) ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည့် လျှောက်ထားစာနှင့် လျှောက်လွှာ ပုံစံ()

( )      သက်တမ်းရှိသော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်စာရင်းပုံစံ(/၂၆)

( )      ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အချက်အလက်များ၊ ရောင်စုံဓာတ်ပုံနှင့် လက်မှတ်မူရင်း ပါဝင်သော ဇယား၊     

()     ကုမ္ပဏီ၏ အသင်းအဖွဲ့စည်းမျဉ်း၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊

( )      အဆိုပြု လျှောက်ထားသည့် လုပ်ကွက်၏ တစ်လက်မ တစ်မိုင်စကေး၊ မြေပုံညွှန်းအမှတ် များပါဝင်သည့်တည်နေရာပြမြေပုံ(ရောင်စုံ ဖြင့်)

( )      () လအတွင်း ရယူထားသော ကုမ္ပဏီ၏ ငွေကြေးခိုင်မာမှု အထောက်အထား (မူရင်း)

()     ကုမ္ပဏီ၏ မြေယာအရှုပ်အရှင်း ကင်းရှင်း ကြောင်း ကတိဝန်ခံချက်၊

( )      ကုမ္ပဏီလိပ်စာ မှန်ကန်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ အခြေစိုက် တည်ရှိရာ မြို့နယ်ရဲစခန်း၏ ထောက်ခံချက် (မူရင်း)နှင့် လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မိတ္တူ၊

(စျ)      ဘူမိဗေဒပညာရှင် (သို့မဟုတ်) သတ္တုတူးဖော်ရေး အင်ဂျင်နီယာကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်  လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ် (Exploration Program)      

()     လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ဘူမိဗေဒပညာရှင် (သို့မဟုတ်) သတ္တုတူးဖော်ရေးအင်ဂျင်နီယာ၏ ဘွဲ့လက်မှတ် မိတ္တူနှင့် မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်၊

( )      စမ်းသပ်တိုင်းတာရေးကာလအတွင်း သုံးစွဲမည့် ငွေကြေးပမာဏ (Financial Proposal)           

()       သတ္တုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လက်ရှိလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေမှုရှိပါက လုပ်ကွက်စာရင်းနှင့် စက်ယန္တရားစာရင်းများ ဖော်ပြရန်၊

( )      သတ္တုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ဘူးခြင်း မရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် Contract Exploration ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုပါကလည်း ဆောင်ရွက်မည့် Exploration ကုမ္ပဏီ၏ Profile နှင့် နှစ်ဖက်သဘောတူထားသည့် စာချုပ်။

၃။        ကုမ္ပဏီ၏ အဆိုပြု လျှောက်ထားသော လုပ်ကွက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနမှ စိစစ်တင်ပြရန် ညွှန်ကြားချက်ရရှိပါက ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုပြီးနှင့် လျှောက်ထားဆဲ လုပ်ကွက်များနှင့် လွတ်ကင်းမှု ရှိ/မရှိကို သက်ဆိုင်ရာဦးစီး/လုပ်ငန်း ဌာနများသို့ ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တု ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနမှ သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံ သွားပါမည်။

၄။        ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီး/ လုပ်ငန်းဌာနများမှ ခွင့်ပြုပြီးနှင့် လျှောက်ထားဆဲ လုပ်ကွက်များနှင့်လွတ်ကင်းမှုရှိပါက ဝန်ကြီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောထား မှတ်ချက်တောင်းခံသွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။

၅။        သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောထားမှတ်ချက်ရရှိပါက ကုမ္ပဏီအား မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) တင်ပြစေပြီး သစ်တော ဦးစီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံ သွားပါမည်။

၆။        သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားလာပါက သဘောတူ စာချုပ်(မူကြမ်း) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး စီမံချက် (Environmental Management Plan) တို့ကို တင်ပြစေပါမည်။

၇။        သဘောတူစာချုပ်(မူကြမ်း)အား ဘူမိဗေဒ လေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနမှ စိစစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာန၊ စာချုပ် စိစစ်ရေးကော်မတီသို့ လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံချက် (Environmental Management Plan)အား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့လည်းကောင်း ပေးပို့ပြီး သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံသွား ပါမည်။

၈။        သဘောတူစာချုပ်(မူကြမ်း)အားဝန်ကြီးဌာန၊စာချုပ်စိစစ်ရေးကော်မတီ၏သဘောထားမှတ်ချက် အတိုင်း ပြင်ဆင်ပြီး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေ့ချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများသို့ ပေးပို့၍ သဘောထား မှတ်ချက်တောင်းခံသွားပါမည်။

၉။        သဘောတူစာချုပ်(မူကြမ်း)အား ပြည်ထောင်စုရှေ့နေ့ချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများမှ သဘောထားပြန်ကြားချက်ရရှိပါက သဘောထားမှတ်ချက်အတိုင်း ပြင်ဆင်ပြီး ဝန်ကြီးဌာန၊စာချုပ်စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ အတည်ပြချက်ရရှိရေး စာချုပ် စိစစ်ရေးကော်မတီသို့ ပေးပို့သွားပါမည်။

၁၀။     သဘောတူစာချုပ်(မူကြမ်း)အား ဝန်ကြီးဌာန၊ စာချုပ်စိစစ်ရေး ကော်မတီ၏ အတည်ပြု ချက်ရရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံချက် (Environmental Management Plan)အား ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနမှ အတည်ပြုချက်ရရှိပြီးပါက ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကုမ္ပဏီအား အောက်ဖော်ပြပါ အထောက်အထားများ တင်ပြစေပါမည်-

(က)     သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်၊

( )      သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူ၏ ထောက်ခံချက်၊

( )      သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာနေ ပြည်သူ (၁၅) ဦး၏ ထောက်ခံချက်။

၁၁။      အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များ ပြည့်စုံပါက ဓာတ်သတ္တုအကြီးစား ရှာဖွေရေး၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာ ရေးနှင့် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၂။      သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုမည့်လုပ်ငန်းသည် စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစား ဖြစ်ပါက သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တု ရှာဖွေရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီတို့သည် ဓာတ်သတ္တုအကြီးစား ရှာဖွေရေး၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာရေးနှင့် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာရေးလုပ်ငန်း နှစ်ဖက်သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆိုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၃။      သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုမည့်လုပ်ငန်းသည် သတ္တုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါက သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ စီးပွားရေးရာကော်မတီသို့ ဆက်လက် တင်ပြသွားပါမည်။

၁၄။          ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ စီးပွားရေးရာ ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ဘူမိဗေဒလေ့လာရေး နှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီတို့သည် ဓာတ်သတ္တုအကြီးစား ရှာဖွေရေး၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာ ရေးနှင့် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာရေးလုပ်ငန်း နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုသွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

ဝန်ကြီးဌာန ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ပြတိုက်၊ ရာဇသင်္ဂဟလမ်း၊ သပြေကုန်းဝိုင်းအနီး၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်

ဖြည့်စွက်ချက်

()Geological Map of Myanmar

( ) Mineral Belt of Myanmar

( ) DGSE_Presentation2

      “Geological Outlook, Survey of Myanmar’s Mineral and Resources”

Website လိပ်စာ

www.mining.gov.mmFAQs

ဖြေ(၂) မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် (၁) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ (၂) နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး မြေတိုင်းဌာနခွဲ၊ (၃) ဘူမိပမာဏနှင့်အမှတ်(၂)မြေတိုင်း ဌာနခွဲ၊ (၄)ကောင်းကင်မြေတိုင်းနှင့်ဓာတ်ပုံဌာနခွဲ၊ (၅) မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ၊ (၆) လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့် အမှတ်(၁)မြေတိုင်းဌာနခွဲဟူ၍ ဌာနခွဲ(၆)ခုရှိပါသည်။ ဌာနခွဲတစ်ခုတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးဖြင့် ဌာနခွဲ (၆)ခုအတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူး (၆)ဦးရှိပါသည်။ ဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးများသည် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့၏ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှု ကိုခံယူလျက် သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲအလိုက် စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်း ဌာနခွဲနှင့် ဘူမိပမာဏနှင့် အမှတ်(၂)မြေတိုင်းဌာနခွဲတို့သည် နေပြည်တော်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကောင်းကင်မြေတိုင်းနှင့်ဓာတ်ပုံဌာနခွဲ နှင့် မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ များသည် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။ လေ့ကျင့် သင်ကြားရေးနှင့်အမှတ်(၁)မြေတိုင်းဌာနခွဲသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် တည်ရှိပါ သည်။
ဖြေ(၃) လယ်ယာမြေများတိုင်းတာခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ငန်းများအား လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ကြေးတိုင် နှင့် မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါ သည်။မြေကွက်အသစ်များဖော်ထုတ်ခြင်းကိုဆောက်လုပ် ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ မြေတိုင်းဦးစီး ဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တော ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ကွပ်ကဲမှုလက်အောက်တွင်ရှိပါသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ပြမြေပုံ များအားထုတ်လုပ်ပေးခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်နယ်နိမိတ် ထိစပ်နေသောနိုင်ငံများနှင့် နယ်နိမိတ်တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံတော်အတွက် လိုအပ်လာပါက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် (SEZ) များ တိုင်းတာသတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ မော်တော်ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်းများဖောက်လုပ်ရန် လမ်းအူကြောင်း များဖော်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းများအတွက် နယ်နိမိတ်များတိုင်းတာ သတ်မှတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဖြေ(၄) မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ

(၁) တစ်နိုင်ငံလုံး၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ပြမြေပုံ (Topographical Map)များထုတ်လုပ်ခြင်း

(၂) နယ်နိမိတ်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်

(၃)မြေတိုင်းပညာရပ်များသင်ကြားပို့ချခြင်းတို့ ဖြစ်ပါ သည်။
ဖြေ(၅) UTM ဆိုသည်မှာ Universal Transverse Mercator ဖြစ်ပါသည်။ မြေပုံအရိပ်ချစနစ် များစွာရှိသည့်အနက် ဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန် အရိပ်ချမြေပုံရေးဆွဲခြင်းစနစ် ဖြစ်ပါ သည်။ကမ္ဘာသုံးမြေပုံအရိပ်ချစနစ်ဟုလည်းခေါ်ပါ သည်။
ဖြေ(၆) လက်ရှိ UTM မြေပုံများသည် ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများ အား အခြေခံ၍ ရေးဆွဲထားပါသည်။
ဖြေ(၇) ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများအား မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ လေယာဉ်ပျံဖြင့် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
ဖြေ(၈) ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးရန်အတွက် ကောင်းကင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသည့် လေယာဉ်ပျံ၊ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးသည့် ကင်မရာများလိုအပ်ပါသည်။
ဖြေ(၉) ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရောင်းချပေးပါသည်။
ဖြေ(၁၀) မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ UTM မြေပုံများအား စကေး(၃) မျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။

(က) ၁: ၅၀,၀၀၀

(ခ) ၁: ၁၀၀,၀၀၀

(ဂ) ၁: ၂၅၀,၀၀၀ တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဖြေ(၁၁) မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးအား ခြုံငုံ၍ စကေးတစ်မျိုးခြင်း အလိုက်-

(က) ၁: ၅၀၀၀၀ စကေး UTM မြေပုံ (၁၁၃၄)ချပ်

(ခ) ၁: ၁၀၀၀၀၀ စကေး UTM မြေပုံ (၃၂၂)ချပ်

(ဂ) ၁: ၂၅၀၀၀၀ စကေး UTM မြေပုံ (၉၃)ချပ် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
ဖြေ(၁၂) UTM မြေပုံများအား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာ ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
ဖြေ(၁၃) UTM မြေပုံများအား နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ၊နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ(ဥပမာ- လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ တံတားတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆည်မြောင်းများ တည်ဆောက်ခြင်း၊လူမှုအဆောက်အအုံများတည်ဆောက် ခြင်း)၊ သဘာဝဘေးကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အခြေခံစာရင်းဇယားကောက်ယူရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။
ဖြေ(၁၄) မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ခြင်းထိစပ်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံ (၅)နိုင်ငံရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ- (၁) ထိုင်းနိုင်ငံ၊ (၂) လာအိုနိုင်ငံ၊ (၃) အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ (၄) ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ (၅) တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဖြေ(၁၅) နယ်နိမိတ်ခြင်းထိစပ်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံ(၅) နိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အရှည်အလျားများမှာ (၁) မြန်မာ- ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အလျား ခန့်မှန်း (၁၃၁၈)မိုင်၊ (၂) မြန်မာ - လာအို နယ်နိမိတ်အလျား (၁၄၉)မိုင်၊ (၃) မြန်မာ - အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်အလျား ခန့်မှန်း (၁၀၁၀.၉၈)မိုင်၊ (၄) မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (၁၆၉)မိုင်၊ (၅) မြန်မာ - တရုတ် နယ်နိမိတ်အလျား ခန့်မှန်း (၁၃၈၄)မိုင်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဖြေ(၁၆) တိုင်းတာသတ်မှတ်ပြီးသော နယ်နိမိတ်အလျားများမှာ-

(၁) မြန်မာ - ထိုင်းနိုင်ငံ (၃၆)မိုင်

(၂) မြန်မာ - လာအို (၁၄၉)မိုင်

(၃) မြန်မာ - အိန္ဒိယ (၉၀၇.၄၁)မိုင်

(၄) မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကုန်းတွင်း (၁၂၈.၇၅)မိုင် ရေပိုင်နက် (၃၉.၈၂)မိုင်

(၅) မြန်မာ - တရုတ် (၁၃၇၃)မိုင် တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဖြေ(၁၇) နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ရာတွင် နယ်နိမိတ် ကျောက်တိုင်များ စိုက်ထူပါသည်။
ဖြေ(၁၈) (၁) မြန်မာ - ထိုင်း နယ်နိမိတ်တွင် (၅၀၈)တိုင်

(၂) မြန်မာ - လာအို နယ်နိမိတ်တွင် (၈၆)တိုင်

(၃) မြန်မာ - အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်တွင် (၂၃၈)တိုင်

(၄) မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်နိမိတ်တွင် (၃၆)တိုင်

(၅) မြန်မာ - တရုတ် နယ်နိမိတ်တွင် (၄၉၈)တိုင် တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဖြေ(၁၉) တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့်(၄)ဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
ဖြေ(၂၀) တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ဖို့ အတွက် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့များ သည် နယ်နိမိတ်လမ်းကြောင်းအား ယေဘုယျ သဘော တူညီချက်ရယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နယ်မြေပိုင်းခြားခြင်း အဆင့် (Allocation of Territories) ဟုလည်းခေါ်ပါ သည်။
ဖြေ(၂၁) အဆင့်(၂)အား နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း (Delimitation of Boundary) ဟုခေါ်ပါသည်။ နိုင်ငံအများမှ လက်ခံ ကျင့်သုံးသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမူအရ ယခင်ရှိပြီး စာချုပ်စာတမ်းများကို အခြေခံ၍ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ သတ်မှတ်ရေး သဘောတူညီမှုစာချုပ် (Boundary Demarcation Agreement) တစ်ရပ်ချုပ်ဆိုပါသည်။
ဖြေ(၂၂) တတိယအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ် မှတ်ခြင်း (Demarcation of Boundary) ဟုခေါ်ပါ သည်။ နှစ်ဘက်ပူးတွဲသဘောတူထားသည့် နယ်နိမိတ် လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် တိုင်းတာခြင်း၊ နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်များ စိုက်ထူခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ စိုက်ထူရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲနယ်နိမိတ်ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဖြေ(၂၃) နယ်နိမိတ် စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း (Administration of Boundary) အဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းတာသတ်မှတ်ပြီး နယ်နိမိတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။နယ်နိမိတ်စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းတွင်နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ နယ်နိမိတ်မြစ် ကြောင်းများမပြောင်းလဲအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ခြင်း၊ မြစ်ကြောင်းအတွင်းရေကြောင်းသွားလာရေးကိစ္စ၊ ရေကိုခွဲဝေသုံးစွဲရေးကိစ္စများ ပါဝင်ပါသည်။ သီးခြား ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလေ့ရှိပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာဒေသအာဏာပိုင်များ အချင်းချင်း ပူးတွဲဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဗဟိုအဆင့်မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ဖြေ(၂၄) မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် မြေတိုင်းပညာရပ်များ သင်ကြား ပို့ချပေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်းရှိပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထား ရှိပါသည်။
ဖြေ(၂၅) ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ နိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်းအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ယနေ့အချိန် အထိဖြစ်ပါ သည်။
ဖြေ(၂၆) မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်းတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချ ပေးလျက်ရှိသည့် သင်တန်းအမျိုးအစားများနှင့်သင်တန်း ကာလမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) အဆင့်မြင့်မြေတိုင်းသင်တန်း (၁၂)လ

(ခ) အလယ်အလတ်အဆင့်မြေတိုင်းသင်တန်း (၈)လ

(ဂ) အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်း (၆)လ

(ဃ) မှန်ပြောင်းသင်တန်း (၂)လ

(င) ဌာနတွင်းမွမ်းမံသင်တန်း (၂)လ
ဖြေ(၂၇) မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်းတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချ ပေးလျက်ရှိသည့်သင်တန်းများတွင် သင်တန်းသားအဖြစ် တက်ရောက်လိုသူများသည် အစိုးရဌာနများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဝန်ထမ်းများဖြစ်ရ မည်။ (က) အရာရှိသင်တန်းတက်ရောက် လိုသူများသည် တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုရရှိပြီး၊ တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် ဌာနတွင် ဒု-ဦးစီးမှူးနှင့် အထက်ရာထူးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများ ဖြစ်ရပါမည်။ အခြားအဆင့်သင်တန်းများတွင် တက်ရောက်လိုသူများသည် အနည်းဆုံးအခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများဖြစ်ရပါမည်။ (င) ဌာန တွင်းမွမ်းမံသင်တန်းသည် မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက် မွမ်းမံသင်တန်း ဖြစ်ပါသည်။
ဖြေ(၂၈) ခေတ်မီမြေတိုင်းကိရိယာများဖြစ်သည့် Differential GPS, Handheld GPS, Total Station, Digital Level များ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အရာရှိ မြေတိုင်းသင်တန်းတွင်သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။ တန်းမြင့်မြေတိုင်းသင်တန်းတွင် Handheld GPS, Total Station, Digital Level များ သင်ကြားပို့ချ ပေးလျက်ရှိပါသည်။ထို့ပြင်အရာရှိမြေတိုင်းသင်တန်းတွင် Indroductory Lecture on Photogrammetry ကောင်းကင်မြေတိုင်း ပညာနိဒါန်းအား မိတ်ဆက် ထည့်သွင်း သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဖြေ(၂၉) မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်းတွင် မြေတိုင်းပညာသင်ယူ ရန်အတွက် လာရောက်ကြသည့် သင်တန်းသားများ၏ မိခင်ဌာနများမှာ- (က) လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်း ဦးစီးဌာန (ခ) ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့်ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန (ဂ) ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန (ဃ) မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (င) လမ်းဦးစီးဌာန (စ) စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန (ဆ) နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (ဇ) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (ဈ) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဖြေ(၃၀) မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်း စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်မှ ၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် အထိ သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် တက်ရောက်ပညာသင်ယူခဲ့သည့် သင်တန်းသားဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ (က) အဆင့်မြင့်မြေတိုင်းသင်တန်း (၅၄၀)ဦး (ခ) အလယ်အလတ်အဆင့်မြေတိုင်းသင်တန်း (၂၁၂၄)ဦး (ဂ) အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်း (၈၆၇၃)ဦး (ဃ) မှန်ပြောင်းသင်တန်း (၆၂၈)ဦး (င) ဌာနတွင်းမွမ်းမံသင်တန်း (၂၅၄)ဦး