ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း ရွှေနှင့် ဓါတ်သတ္တုအမျိုး ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း/ စမ်းသပ်တိုင်းတာ/တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း


Ministry of Natural Resources & Environmental Conservation / October 03, 2018

လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်/ အဖွဲ့အစည်းများမှ သစ်တောနယ်မြေအတွင်း ရွှေနှင့်ဓါတ်သတ္တုအမျိုး ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း/စမ်းသပ်တိုင်းတာ/တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရန် အဆိုပြုလျှောက်ထား ခြင်းများအပေါ် အောက်ပါအချက်အလက်များအတိုင်း ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ စိစစ်ချက်အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြအစီရင်ခံပါသည်-

(က) ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း ပါဝင်ကျရောက်မှု၊

(ခ) သဘာဝတောအခြေအနေနှင့် သစ်တောသစ်ပင်များ ပါဝင်ပေါက်ရောက်မှု (နမူနာ ကွက်များချမှတ်၍ (၁)ဧကလျှင် လုံးပတ်(၁)ပေနှင့်အထက် ပျမ်းမျပါဝင် ပေါက်ရောက်မှု အပင်စာရင်း)၊

(ဂ) သစ်တောစိုက်ခင်းနှင့် သစ်ထုတ်ဧရိယာများအတွင်း ပါဝင်ကျရောက်မှု၊

(ဃ) အဓိက ဆည်ရေလှောင်တမံများ၏ ရေဝေရေလဲဧရိယာအတွင်း ပါဝင်ကျရောက်မှု

(င) သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သစ်တောသစ်ပင်များ ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်မှု၊

(စ) အဆိုပြုလျှောက်ထားသည့် လုပ်ကွက်ဧရိယာနှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသည့် အခြားမြေအသုံးချမှု အခြေအနေစာရင်းများနှင့် တည်နေရာပြမြေပုံ၊

(ဆ) သတ္တုတွင်းခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် တူးဖော်နေသည့် အခြေအနေ

(ဇ) ကုမ္ပဏီ Profile ၊

(ဈ) ကုမ္ပဏီ၏ ငွေကြေးတောင့်တင်းခိုင်မာမှု အထောက်အထား(Bank Statement)၊

(ည) ကုမ္ပဏီမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ သင်းဖွဲ့ မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများ။

၂။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ တင်ပြချက်များအပေါ် စိစစ်၍ ခွင့်ပြု/ ခွင့်မပြု အကြောင်း ပြန်ကြားလာပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်-

(က) ခွင့်မပြုသည့်လုပ်ကွက် (မြေပြင်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မရှိစေရေး သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် အဆိုပြုလျှောက်ထားသူသို့ ဆက်လက်အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း)

(ခ) ခွင့်ပြုသည့် လုပ်ကွက် (ပူးတွဲဖော်ပြပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် သတ္တုအမျိုးအစားအလိုက် လုပ်ငန်းအာမခံငွေ၊ မြေငှားခအခွန်ငွေများ ပေးသွင်း၍ သတ္တုတွင်းခွင့်ပြုမိန့်ပါ သက်တမ်းအလိုက် သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆို လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါသည်)

၃။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့် လုပ်ကွက်များနှင့်ပတ်သက်၍ စာချုပ်ပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် သစ်တောသစ်ပင်များ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ရှိ/မရှိတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနများမှ စဉ်ဆက်မပြတ် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်ပါ သည်။

၄။ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် အခါ၌ဖြစ်စေ၊ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုခြင်း မရှိ၍ ဖြစ်စေ၊ ပြန်လည်အပ်နှံလာသည့်အခါ၌ဖြစ်စေ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ သစ်တောဦးစီး ဌာန၏ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးချက်များအပေါ် စိစစ်၍ လုပ်ကွက်ပယ်ဖျက်ပြီး ပေးသွင်းထားသည့် လုပ်ငန်းအာမခံငွေအား ပြန်လည်ထုတ်ပေးပါသည်။ စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိပါက ပေးသွင်းထားသည့် လုပ်ငန်းအာမခံငွေအား ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်း၍ လုပ်ကွက်ပယ်ဖျက်ပါသည်။