ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း လမ်းခင်းကျောက်တူးဖော်ခြင်း


Ministry of Natural Resources & Environmental Conservation / October 04, 2018

လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်/ အဖွဲ့အစည်းများမှ သစ်တောနယ်မြေအတွင်း လမ်းခင်းကျောက် ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုပါရန် အဆိုပြုလျှောက်ထားခြင်းများအပေါ် အောက်ပါအချက်အလက်များအတိုင်း ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ စိစစ်ချက်အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြအစီရင်ခံပါသည်-

(က)ကြိုးဝိုင်း/ပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း ပါဝင်ကျရောက်မှု

(ခ) သစ်တောသစ်ပင် ပါဝင်ပေါက်ရောက်မှု

(ဂ) သစ်တောစိုက်ခင်းနှင့် သစ်ထုတ်ဧရိယာများအတွင်း ပါဝင်ကျရောက်မှု

(ဃ) အဓိက ဆည်/ရေလှောင်တမံများ၏ ရေဝပ်ဧရိယာနှင့် ရေဝေရေလဲဧရိယာများအတွင်း ပါဝင်ကျရောက်မှု

(င) ကျောက်ထုတ်လုပ်မည့် နည်းစနစ်၊ ဧရိယာ(ဧက)နှင့် ကျင်းအရေအတွက်

(စ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သစ်တောသစ်ပင်များ ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်မှု

(ဆ) မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အတည်ပြုထောက်ခံသော ကျောက်အရွယ်အစားအလိုက် ကျောက်(၁)ကျင်း ဒေသပေါက်ဈေးနှင့် သဘောထား မှတ်ချက်

(ဇ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူထောက်ခံချက်

၂။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ တင်ပြချက်များအပေါ် စိစစ်၍ ခွင့်ပြု/ ခွင့်မပြု အကြောင်းပြန်ကြားလာပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်-

(က) ခွင့်မပြုသည့်လုပ်ကွက် (မြေပြင်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မရှိစေရေး သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် အဆိုပြုလျှောက် ထားသူသို့ ဆက်လက်အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း)

(ခ) ခွင့်ပြုသည့် လုပ်ကွက် (အောက်ပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူတို့မှ စာချုပ် ချုပ်ဆို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်)

(ကက) ခွင့်ပြုဧရိယာ (၁)ဧကလျှင် (၅၀,၀၀ဝိ/-)နှုန်းဖြင့် လုပ်ငန်းအာမခံငွေနှင့် ထုတ်လုပ်မည့် ကျောက်ကျင်းအရေ အတွက်အလိုက် ဒေသပေါက်ဈေး၏ (၂၅%)အား အခွန်ငွေပေး သွင်းရန်

(ခခ) ရေမြေထိန်းသိမ်းရေးစိုက်ခင်းများအား မြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ရွေးချယ် သတ်မှတ်ပေးသော မြေနေရာ၊ ဧရိယာတို့၌ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံ ကတိရယူရန်

(ဂဂ) အဆိုပါ စိုက်ခင်းများအား အောင်မြင်အောင် စိုက်ပျိုးရန်နှင့် စိုက်ပျိုးပေးခြင်း မရှိက ပေးသွင်းထားသည့် လုပ်ငန်းအာမခံငွေအား ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းယူရန်

(ဃဃ)ချောင်းကမ်းပါးအနီး တူးဖော်ရာ၌ Soil Conservation Measures များကိုလည်း လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ရန်

၃။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့် လုပ်ကွက်များနှင့်ပတ်သက်၍ စာချုပ်ပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သစ်တောသစ်ပင်များ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ရှိ/မရှိတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနများမှ စဉ်ဆက်မပြတ် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၄။ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် အခါ၌ဖြစ်စေ၊ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုခြင်း မရှိ၍ ဖြစ်စေ၊ ပြန်လည်အပ်နှံလာသည့်အခါ၌ဖြစ်စေ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ သစ်တောဦးစီး ဌာန၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်များအပေါ် စိစစ်၍ လုပ်ကွက်ပယ်ဖျက်ပြီး ပေးသွင်းထားသည့် လုပ်ငန်းအာမခံငွေအား ပြန်လည်ထုတ်ပေးပါသည်။ စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု မရှိပါက ပေးသွင်းထားသည့် လုပ်ငန်းအာမခံငွေအား ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အဖြစ် သိမ်းဆည်း၍ လုပ်ကွက်ပယ်ဖျက်ပါသည်။

၅။ (၂၈-၁၀-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၉/၂၀၁၆) ဆုံးဖြတ်ချက်အရ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို ပိုမို အလေးထားဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီးပွားဖြစ် ကျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ အစိုးရအဖွဲ့မှတဆင့် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပြီး ဒေသသုံးလမ်းခင်းကျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် လမ်းခင်းကျောက်အသုံးပြုမည့် လမ်းဦးစီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနများသည် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံသို့ လျှောက်ထားရန်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရန် သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားလာမှသာ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး စိစစ်ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။