အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံးတွင် ၂၂ - ၆ - ၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ဗီဒီယိုဆက်သွယ်မှု(Video Conferencing)ဖြင့် ကြားနာရန်ချိန်းဆိုထားသောအမှုစာရင်း


Revenue Appellate Tribunal/ location / June 17, 2021
image