လေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ

လေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ

လေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ကို www.motc.gov.mm/my/လေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။