အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအား SME လုပ်ငန်းများအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုကတ်များထုတ်ပေးခြင်း


Ministry of Industry / March 14, 2022

SME Member Card လျှောက်ထားလိုသည့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများသည် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်၊ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် တင်ပြနိုင်ရပါမည်။

အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် လိုင်စင်၊ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ရပါမည်-

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုမရှိခြင်း၊

(၂) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း

(၃) မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းခြင်း၊

(၄) လုပ်င‌န်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုမရှိခြင်း၊

မှတ်ချက်။ လက်ရှိကာလတွင် ဌာနအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်၊ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မရရှိသေးသည့် SME လုပ်ငန်းရှင်များပါ SME Member လျှောက်ထားခွင့် ရရှိနိုင်ရေးအတွက် အဆိုပါအထောက်အထားများ မတင်ပြနိုင်ပါကလည်း ကတ်လျှောက်ထားနိုင်ရန် ဖြေလျှော့ထားပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများ    

SME Member Card အသစ်လျှောက်ထားခြင်း

 •     အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း                    -   ၅၀,၀၀ ကျပ်
 •     အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း                   - ၁၀,၀၀၀ ကျပ်

ကတ်ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်း

 •     ကတ်ပြုပြင်လျှောက်ထားခြင်း                    -   ၅,၀၀၀ ကျပ်
 •     ကတ်အရွယ်အစားပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း -   ၅,၀၀၀ ကျပ်
 •     ကတ်ပျက်စီးလျှောက်ထားခြင်း                   -   ၅,၀၀၀ ကျပ်
 •     ကတ်ပျောက်ဆုံးလျှောက်ထားခြင်း              - ၁၀,၀၀၀ ကျပ်

သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း

 •     အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း                    -   ၅,၀၀၀ကျပ်
 •     အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း                   - ၁၀,၀၀၀ကျပ်

သက်တမ်းကျော်လွန်လျှောက်ထားခြင်း

 •     အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း                    - ၁၀,၀၀၀ကျပ်
 •     အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း                   - ၁၅,၀၀၀ ကျပ်

SME Member Card လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ    

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ၊
 • ဓါတ်ပုံ (Passport size)
 • အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ
 • သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၏ လိုင်စင်/ ခွင့်ပြုချက်/ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ


ဝဘ်ဆိုက် လိပ်စာ

https://msmewebportal.gov.mm/

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အဆင့်(၁)    -    မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်ထားခြင်းခေါင်းစဉ်အောက်မှ "မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန်"ကို Click နှိပ်ရန်၊

အဆင့်(၂)    -    "အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရန်"ကို Click နှိပ်၍  သုံးစွဲသူ၏ email/ အမည်/ လျှို့ဝှက် Code များဖြင့် Account အားမှတ်ပုံတင်ရန်၊ Account မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်သော သုံးစွဲသူများသည် အမည်/ လျှို့ဝှက် Code များကိုဖြည့်၍ "ဝင်ရန်" ကို Click နှိပ်ရန်၊

အဆင့်(၃)    -    အကောင့်ဖွင့်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် email သို့ ဝင်ရောက်၍ “Verify” အား Click နှိပ်ရန်၊    

အဆင့်(၄)    -    လျှောက်လွှာတွင် Passport Size ဓါတ်ပုံ(နောက်ခံအပြာရောင်)အား Upload ပြုလုပ်ရန်၊    

အဆင့်(၅)    -    ဖြည့်စွက်ရန်လိုသည့် အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာဘာသာ နေရာတွင် Myanmar Font (Unicode) ဖြင့် ဖြည့်စွက်၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနေရာတွင် English Font ဖြင့် ဖြည့်စွက်ရန်၊    

အဆင့်(၆)    -    ဖော်ပြထားသည့်အဆင့်အလိုက် အချက်အလက်များဖြည့်သွင်း၍ အဆင့်တိုင်းတွင် Click နှိပ်ရန်ဟု ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊

အဆင့်(၇)   -    ပူးတွဲအချက်အလက်များဟု ဖော်ပြထားသည့်နေရာတွင် ပူးတွဲအထောက်အထားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှရယူထားသည့် လိုင်စင် (သို့မဟုတ်) ပါမစ် (သို့မဟုတ်) ထောက်ခံချက်၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူများကို Upload ပြုလုပ်ရန်၊    

အဆင့်(၈)    -    အချက်အလက်များဖြည့်စွက်ရာတွင် ဖြည့်စွက်ရန်မရှိသည့်နေရာများတွင် (-) ဖြင့် ဖော်ပြရန်၊    

အဆင့်(၉)    -    အချက်အလက်များပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက ပေးပို့ရန်အတွက် "Submit" ကို Click နှိပ်ရန်၊   

လျှောက်ထားရန်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်မှ Register ပြုလုပ်ခဲ့သည့်User Name ၊ Password နှင့် email တို့အား မှတ်သားထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
    

ငွေပေးသွင်းရန်အဆင့်များ

 • MPU စနစ်ဖြင့် ငွေပေးသွင်းရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရန်အဆင့်များ

အဆင့်(၁)    - ငွေပေးသွင်းရန်အတွက် MPU Card အား သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်တွင် e-commerce “On” ထားသည့် ကတ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊

အဆင့်(၂)    - ငွေပေးသွင်းနိုင်ရန် email သို့ အကြောင်းကြားစာ ရရှိပါက Registration ပြုလုပ်ခဲ့သည့် User Name နှင့် Password ဖြင့် ဝင်ရောက်၍ User Profile အား ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုပြီး User Profile တွင် “ကတ်ထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက်ငွေသွင်း နိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း” ဖော်ပြထားပါက ” PAY MEMBER FEE”ကို Click နှိပ်၍ ငွေပေးသွင်းရန်၊

အဆင့်(၃)    - ဖော်ပြထားသည့် Terms and Conditions အား ဖတ်ရှု၍ သဘောတူပါက “Agree” နေရာတွင် Click နှိပ်၍ Continue ကို ဆက်လက်၍ Click နှိပ်ရန်၊

အဆင့်(၄)    - OTP Code အား ရယူနိုင်ရန်အတွက် MPU Card No. နှင့် Expire Date များအား ဖြည့်စွက်၍ “GET OTP” အား Click နှိပ်ရန်၊

အဆင့်(၅)    - OTP Code ကို MPU Card အား e-commerc “ON” ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် Email Address ဖြင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍ ရယူရန်၊

အဆင့်(၆)    - OTP Code ရရှိပြီးပါက သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း OTP Code ဖြည့်စွက်ရမည့်နေရာတွင် ဖြည့်စွက်၍ “Confirm Payment” အား Click နှိပ်ရန်၊ Approve ဖြစ်ပါက Continue အား ဆက်လက်၍ Click နှိပ်ရန်၊

 • Visa, Master, JCB နှင့် UnionPay များဖြင့် ငွေပေးသွင်းရန်လိုအပ်သည့်အဆင့်များ

အဆင့်(၁)    - ငွေပေးသွင်းနိုင်ရန်အတွက် Visa, Master, JCB or UnionPay Card များအားသက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွင် ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊

အဆင့်(၂)    - ငွေပေးသွင်းနိုင်ရန် email သို့ အကြောင်းကြားစာ ရရှိပါက Registration ပြုလုပ်ခဲ့သည့်User Name နှင့် Password ဖြင့် ဝင်ရောက်၍ User Profile အား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး User Profile တွင် “ကတ်ထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက် ငွေပေသွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း" ဖော်ပြထားပါက“ VISA, Master, JCB, UnionPay” ကို Click နှိပ်၍ငွေပေးသွင်းရန်၊

အဆင့်(၃)    - ဖော်ပြထားသည့် Terms and Conditions အား ဖတ်ရှု၍ သဘောတူပါက “Agree”နေရာတွင် Click နှိပ်၍ Continue ကို ဆက်လက်၍ Click နှိပ်ရန်၊  

အဆင့်(၄)    - OTP Code ရယူနိုင်ရန်အတွက် Card No., Expire Date, Card holder name နှင့်Security Code များအား ဖြည့်စွက်၍ “Confirm Payment” အား နှိပ်ပြီး "Pay now"ကို Click နှိပ်ရန်၊  

အဆင့်(၅)    - OTP Code ကို Card ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် Email Address သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍ ရယူရန်၊  

အဆင့်(၆)    - OTP Code ရရှိပြီးပါက ဖြည့်စွက်ရမည့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း OTP Code ဖြည့်စွက်ရမည့်နေရာတွင် ဖြည့်စွက်၍ “Submit” အား Click နှိပ်ရန်၊    

ww

FAQs