ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရာတွင်ပါဝင်ရမည့်အချက်များ


Ministry of Home Affairs / April 09, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်လိုအပ်ချက်များ

ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရာတွင် အခြေခံလိုအပ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

၁။ ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များသည် ဆန္ဒအလျောက်မှတ်ပုံတင်လိုပါက အသင်းအဖွဲ့၏ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သို့ အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပ​ဒေများနှင့်အရ သတ်မှတ်ပုံစံများဖြစ်သည့် ပုံစံ(၁)၊ ပုံစံ(၄)၊ ၄(က)၊ အမှုဆောင်များ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ၊ အသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နှီးနွယ်ဆက်စပ်သော သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့ သဘောထားတောင်းခံထားသည့်စာနှင့်အတူ နည်းဥပဒေအပိုဒ် (၄) နှင့် (၅)တွင် ပြဌာန်းထားသည့် အသင်းအဖွဲ့များတွင် ရှိရမည့် စည်းကမ်းချက်များ၊ အမှုဆောင်များတွင်ရှိရမည့် အရည်အချင်းများနှင့်အညီ လျှောက်ထားရမည်။

၂။ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သည် လျှောက်ထားသော အသင်းအဖွဲ့အား လျှောက်ထားသည့်နေ့မှ ခုနှစ်ရက်အတွင်း (အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များမပါ) ယာယီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရမည် ဖြစ်သော်လည်း ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေအပိုင်း(၉)အရ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားများကို ယာယီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်အချိန်တွင် တစ်ပါတည်း တင်ပြရမည်။

ဆက်လက်၍သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီစိစစ်ပြီး-

(က)    နိုင်ငံတော်၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်နိုင်ရန် အကြောင်းမရှိပါက အသင်းအဖွဲ့အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ထိုသို့ခွင့်ပြုရန် ဆုံးဖြတ်ပါက လျှောက်လွှာလက်ခံရရှိသည့်နေ့မှစ၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ​လျှောက်ထားသူအား ထုတ်ပေးရမည်-

(၁) ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ (၉၀)ရက်

(၂) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ (၆၀)ရက်

(၃) နေပြည်တော်ကောင်စီမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ (၆၀)ရက်

(၄) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ (၃၀)ရက်

(၅) ခရိုင်မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ (၃၀)ရက်

(၆) မြို့နယ်မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ (၃၀)ရက်

( ခ )    မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိသည့် အသင်းအဖွဲ့သည် သတ်မှတ်ထားသော မှတ်ပုံတင်ကြေးကို ပေးသွင်းရမည်။ ပြည်ထောင်စု(တစ်သိန်း)၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော်(သုံးသောင်း)၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်(ပေးသွင်းရန်မလို)။

ဝန်ဆောင်ခ

(က)    ပြည်ထောင်စု (တစ်သိန်း)

( ခ )    တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော် (သုံးသောင်း)

( ဂ )    ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် (ပေးသွင်းရန်မလို)

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပ​ဒေများနှင့်အရ သတ်မှတ်ပုံစံများဖြစ်သည့် ပုံစံ(၁)၊ ပုံစံ(၄)၊ ၄(က)၊ အမှုဆောင်များ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ၊ အသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နှီးနွယ်ဆက်စပ်သော သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့ သဘောထားတောင်းခံထားသည့်စာနှင့်အတူ နည်းဥပဒေအပိုဒ် (၄)နှင့် (၅)တွင် ပြဌာန်းထားသည့် အသင်းအဖွဲ့များတွင် ရှိရမည့်စည်းကမ်းချက်များ၊ အမှုဆောင်များတွင်ရှိရမည့် အရည်အချင်းများနှင့်အညီ လျှောက်ထားရမည်။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း။

  • တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနများ။
  • ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသရုံးများ။
  • ခရိုင်၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးများ စသည့်နေရာများတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနများ။

ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသရုံးများ။

ခရိုင်၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးများ။

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနများ။

ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသရုံးများ။

ခရိုင်၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးများ။

Website လိပ်စာ

www.gad.gov.mmFAQs

Services (Online) - 2 items Explore more

ဘိုး/ဘွား ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားခြင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

Magway Region Government / September 23, 2021

သတ်မှတ်ကာလတွင် အသက် (၉၀)နှစ် ပြည့်ပြီးသော ဘိုး/ဘွားများ

Rating