ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Server Co-location ဝန်ဆောင်မှု ရယူအသုံးပြုနိုင်ရန် လျှောက်ထားခြင်း (အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသာ)

Applying Server Co-location Service from Ministry of Transport and Communications (Only for Government Organization)


Ministry of Transport and Communications / October 18, 2018

Basic needs for getting services

Any ministry that is in requirement of a Server Co-location service can contact the Director, E-government department, Department of Information Technology and Cyber Security, in person or via online with the following documents:

Server Co-location Request Form has to be filled along with the application form.

IPv4 Address Service Request Form has to be filled for using Public IP Address.

The feasibility of service provision will be checked by the e-Government department upon submission of the application form and other relevant documents. If it is  feasible to provide the service, the concerned department will be notified and applicable charges can be remitted to  Department of Information Technology and Cyber Security, Office No 2, Naypyitaw  to get AN (Advice Note) from the department.

Along with  AN and Service Request Form, Server Co-location can be placed  by connecting with the Co-location Data Centre e-government Department, Communication Office (Near Centre Fire Station), Naypyitaw.

Service Fee

No Service Fee(Kyat)

Remark

1. Shared Rack (Up to 6U)

90,000

Monthly Fee

2. 1/2 Rack (21U)

300,000

Monthly Fee

3. 1 Full Rack (42U)

550,000

Monthly Fee

4.  Additional Shelf Space (1U)

15,000

Monthly Fee

5.  Public IP (1 No)

Free of Charge

Annual Fee

Website Address

http://service.motc.gov.mm/login