Citizen

23 Documents


  • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ


   • Publisher :ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
   • Publication Date : 03-08-2013
   • Page :28
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်


   • Publisher :ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
   • Publication Date : 02-01-2186
   • Page :88
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း


   • Publisher :
   • Publication Date :
   • Page :
   • Language : Myanmar
   • Download
  • နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ


   • Publisher :MIP
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :0
   • Language : English
   • Download
  • နိုင်ငံခြားသားများနှင့်သက်ဆိုင်သော (သို့တည်းမဟုတ်) ပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်မည့်သူတစ်ဦး အနေဖြင့် သိရှိရမည့်ဥပဒေများ


   • Publisher :MIP
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :0
   • Language : English
   • Download
BREAKING NEWS