စာရင်းအင်း

အချက်အလက်များ - ၂၃ ခု


၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ကာလလတ်ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာ

ထုတ်ဝေသူ: ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 19, 2016
စာမျက်နှာ:13
ဘာသာစကား:မြန်မာ

စာရင်းအင်းဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 22, 2018
စာမျက်နှာ:15
ဘာသာစကား:မြန်မာ/ English

စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ

ထုတ်ဝေသူ: MMSIS
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 19, 2018
စာမျက်နှာ:1
ဘာသာစကား:English