ပို့ဆောင်ရေး

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၀ ခု


လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆောင်ရွက်ခွင့်လျှောက်လွှာ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်လျှောက်လွှာ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

စက်အမှတ် /ဘောင်အမှတ်အသစ်ရိုက်ခွင့်လျှောက်လွှာ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

မှတ်ပုံတင်ထားသူအမည်ပြောင်းလျှောက်လွှာ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

မော်တော်ဆိုင်ကယ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်လျှောက်လွှာ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်လျှောက်လွှာ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် /စပယ်ယာလိုင်စင်ဖြေဆိုရန်လျှောက်လွှာ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပျောက်မိတ္တူထုတ်ယူရန်လျှောက်လွှာ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန