လျှောက်လွှာပုံစံများ

ဥပဒေနှင့် တရားရေး

လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှု မိတ္တူ ကူးယူရာတွင်လျှောက်ထားရန် မိတ္တူလျှောက်လွှာ ပုံစံ

   အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့


  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှုများတွင်သွင်းရာတွင် လွှဲအပ်မှု လျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ

   အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့


  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှုများတွင်သွင်းရာတွင် ပြန်လည် သုံးသပ်မှု/ပြင်ဆင်မှု လျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ

   အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့


   ပြန်လည် သုံးသပ်မှု/ပြင်ဆင်မှု လျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ

  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှုများတွင်သွင်းရာတွင် အယူခံမှု လျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ

   အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့


  • ရှေ့နေလိုင်စင်ကဏ္ဍ

   ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်


အထူးသတင်း