ဆောက်လုပ်ရေး

၁၉ ဝန်ဆောင်မှုများ

အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်လျှောက်ထားရန်

Rating