ပို့ဆောင်ရေး

၅၄ ဝန်ဆောင်မှုများ

OEW (MMU/MMMC) Workshop Skills Completion လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

OEW (Others) / ETO Workshop Skills Completion လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Onboard Training Record Book အား အတည်ပြုလျှောက်ထားခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    
HOT NEWS
January 4,