လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်

တင်ဒါများ - ၂၁ ခု

Installation of Distribution Lines and Transformers for Bago (West) and Ayeyarwaddy for National Electrification Project (NEP)

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 07, 2018