ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အများပြည်သူများ သိရှိစေရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း


Ministry of Commerce/ NayPyiTaw / December 10, 2018


https://www.commerce.gov.mm/my/article/%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%AC%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8