ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ခေါ်ယူသော ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၉)ခုအောက်ရှိ လစ်လပ်လျက်ရှိသော ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ရာထူးများအတွက်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ။ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၉ Union Civil Service Board/ / September 16, 2019