ဓါတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ လျှောက်ထားရန် ညွှန်ကြားချက် (ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၈) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန/ / October 11, 2018

ဓါတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ လျှောက်ထားရန် ညွှန်ကြားချက် (ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၈)

Download ရယူရန်