အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ (Universal Service Fund, USF) ထူထောင်ခြင်းစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၉/၂၀၁၈)


Ministry of Transport and Communications/ location / November 22, 2018


အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ (Universal Service Fund, USF) ထူထောင်ခြင်းစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၉/၂၀၁၈)

Download ရယူရန်