မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့ခဲ့သည့် ဆန်တန်ချိန် (၁၈၀ဝ၀) ကို အိုင်ဗရီကို့စ် အာဏာပိုင်များက စားသုံးရန် မသင့်ဟု ကြေညာ၍ ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်ကိစ္စ

မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့ခဲ့သည့် ဆန်တန်ချိန် (၁၈၀ဝ၀) ကို အိုင်ဗရီကို့စ် အာဏာပိုင်များက စားသုံးရန် မသင့်ဟု ကြေညာ၍ ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်ကိစ္စ


Ministry of Commerce/ Naypyitaw / April 25, 2019


https://www.commerce.gov.mm/my/article/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%99%E1%80%BD-%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%81%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%81%81%E1%81%88%E1%81%80%E1%81%80%E1%81%80-%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%97%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%85%E1%80%B9-%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80