ဝန်ဆောင်မှုများ

လူမှုရေး

ဝန်ဆောင်မှုများ

ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating