နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်လုပ်ငန်းလျှောက်ထားခြင်းဝန်ဆောင်မှု

စည်ပင်သာယာရေး

နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်လုပ်ငန်းလျှောက်ထားခြင်းဝန်ဆောင်မှု

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)       လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်းတင်ပြလျှောက်ထားလွှာ၊

( ခ )       လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ၊

( ဂ )       ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၏တည်နေရာ၊ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊

(ဃ)       မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား၊

( င )      လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်အဆောက်အအုံနှင့် အခန်းအကျယ်အ၀န်း၊ ကိုယ်ပိုင်စျေးအတွင်းရှိ ဆိုင်ခန်း အရေအတွက်နှင့် ပျှမ်းမျှဆိုင်ခန်းအကျယ်အ၀န်း၊

( စ )      မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ထောက်ခံချက်၊

(ဆ)      ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ထောက်ခံချက်၊

( ဇ )      ရဲစခန်း ထောက်ခံချက်၊

( စျ )     ကျန်းမာရေးဌာန ထောက်ခံချက်၊

( ည)     မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏မီးဘေးအန္တရာယ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကိုထောက်ခံချက်၊

( ဋ )     အများပိုင်ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းရှင်အမည်အတွက် လုပ်ငန်းရှယ်ယာရှင်များမှ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်၊

( ဌ )     အလား(၄)ရပ်မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်၊

( ဍ )     လုပ်ငန်းတာ၀န်ခံအမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အလုပ်သမား/၀န်ထမ်းဦးရေ၊

( ဎ )     ၀န်ကြီးဌာနနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံး၀င်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ခွင့်ပြုချက်၊

(ဏ)     အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)၏ အဆောက်အဦခွင့်ပြုချက်၊ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်၊

(တ)     ကော်မတီမှသတ်မှတ်သည့်စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင် ကတိ၀န်ခံချက်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

စီမံရေးရာဌာန၊နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ။

၀၆၇-၄၁၄၂၈၉၊ ၀၆၇-၄၁၄၆၁၇

dispatch-box.dadm@nptdc.gov.mm

Website လိပ်စာ

http://www.nptdc.gov.mm ဝန်ဆောင်မှုများမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ