နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းလျှောက်ထားခြင်းဝန်ဆောင်မှု

စည်ပင်သာယာရေး

နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းလျှောက်ထားခြင်းဝန်ဆောင်မှု

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)       လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း တင်ပြလျှောက်ထားလွှာ၊

( ခ )       လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူလိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ၊

( ဂ )       ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၏ တည်နေရာ၊ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ၊

(ဃ)       သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

( င )       သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

( စ )       ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ ထောက်ခံချက်။

(ဆ)       သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းထောက်ခံချက်၊

( ဇ )       အလား(၄)ရပ်မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်၊

( စျ )      ကော်မတီမှသတ်မှတ်သည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင် ကတိ၀န်ခံချက်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

စီမံရေးရာဌာန၊နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ။

၀၆၇-၄၁၄၂၈၉၊ ၀၆၇-၄၁၄၆၁၇

dispatch-box.dadm@nptdc.gov.mm

Website လိပ်စာ

http://www.nptdc.gov.mm