ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲများကျင်းပပေးခြင်း

ပညာရေးနှင့် သုတေသန

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲများကျင်းပပေးခြင်း

(က) ကုန်းပတ်အရာရှိအဆင့် (၁)

(ခ)   ကုန်းပတ်အရာရှိအဆင့် (၂)

(ဂ)   ကုန်းပတ်အရာရှိအဆင့် (၃)

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

မှုလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ရန်အတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့်သူများသည် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင် ပြီးသူများဖြစ်ရမည်။ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ ကုန်းပတ်အရာရှိ ကျွမ်းကျင်

ဝန်ဆောင်ခ

(က) ၃၀၀၀၀

(ခ)   ၂၅၀၀၀

(ဂ)   ၂၀၀၀၀

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က) ကုန်းပတ်အရာရှိအဆင့် (၁)

 • သင်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသားကဒ်မူရင်း
 • ကိုယ်ရေးပုံစံ
 • ကတိဝန်ခံချက်
 • Seatime accepted  letter
 • သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ်မိတ္တူ
 • Eyetest မိတ္တူ
 • COC မိတ္တူ
 • SIRB မိတ္တူ
 • ဓါတ်ပုံ (၄) ပုံ

(မှတ်ချက်။       မူရင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရပါသည်။ Eyetest သက်တမ်းရှိရပါမည်။)

(ခ) ကုန်းပတ်အရာရှိအဆင့် (၂)

 • BOE ကျောင်းသားကဒ်မူရင်း
 • ကိုယ်ရေးပုံစံ
 • ကတိဝန်ခံချက်
 • Result Sheet မိတ္တူ
 • သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ်နှင့်အမှတ်စာရင်းမိတ္တူ
 • Eyetest မိတ္တူ
 • COC မိတ္တူ
 • SIRB မိတ္တူ
 • ဓါတ်ပုံ (၄) ပုံ

(မှတ်ချက်။       မူရင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရပါသည်။ Eyetest သက်တမ်းရှိရပါမည်။)

(ဂ) ကုန်းပတ်အရာရှိအဆင့် (၃)

 • BOE ကျောင်းသားကဒ်မူရင်း
 • ကိုယ်ရေးပုံစံ
 • ကတိဝန်ခံချက်
 • Result Sheet မိတ္တူ
 • သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ်နှင့် အမှတ်စာရင်း မိတ္တူ
 • Eyetest မိတ္တူ
 • EDH မိတ္တူ
 • SIRB မိတ္တူ
 • ဓါတ်ပုံ (၄) ပုံ

(မှတ်ချက်။       မူရင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရပါသည်။ Eyetest သက်တမ်းရှိရပါမည်။)

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အထက်ဖော်ပြပါ ရာထူးအားလုံးအတွက် စာမေးပွဲ ကျင်းပပေးရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံပါက စာမေးပွဲဝင်ရောက် ဖြေဆိုခွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစု၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

Website လိပ်စာ

http://www.dmamyanmar.org/