ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းအတွက် ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်း

Apply for Obtaining the Recommendation for Import of Chemical and Related Substances


Ministry of Industry / September 24, 2018

Service Requirements

  • The applicant shall apply the recommendation for import of chemical and related substances by filling up "the applying the recommendation for import of chemical and related substances" (Form-4) together with described documents to the Central Supervisory Board in Ministry of Industry.

  • Copy of sale contract

  • The Material Safety Data Sheet (MSDS)

 

Service Fee

There is no fee for applying and taking the recommendation letter.

 

Require Documents

  • Application Letter using company letter head signed by Managing Director or Director (Attachment: The copy of National Registration Card or Citizenship Scrutiny Card of MD or Director)

  • Copy of proforma invoice

  • Analysis report from Department of Research and Innovation in Ministry of Education

  • Copy of company registration including of Form VI, Form XXVI

 

How to Apply

Step (1) -     Application for Obtaining the  Recommendation for Import of Chemical and Related Substances
    The Central Supervisory Board shall scrutinize whether or not the facts in Form(4) are completely described and the documents which shall be submitted with attachment are completed in respect of applying under rule 20. It will inform to the applicant if the submission is not in line with stipulations or require the other facts.
Step (2)-    Rescrutinizing the application form of recommendation and required documents.
Step (3) -   Signing of Chairman and Secretary of Central Supervisory Board
Step(4)-    Registering and taking out of recommendation
    If the applicant can't take out by himself/ herself the recommendation, the agent who is the behalf of applicant shall bring the original National Registration Card and the copy of it together with authorization letter.
    Duration of the recommendation is only valid for (6) months.

 

Contact Address

Nay Pyi Taw

Chairman, The Central Supervisory Board

Directorate of Industrial Collaboration

Ministry of Industry, Office No.(30), Nay Pyi Taw

Phone : 067-3405324, Fax : 0673405052

e-mail          :         myanmarchemical@gmail.com

 

Service Location

Nay Pyi Taw

Directorate of Industrial Collaboration

Ministry of Industry, Office No.(30), Nay Pyi Taw

Phone : 067-3405324, Fax : 0673405052

e-mail          :         myanmarchemical@gmail.com

Website 

http://www.industry.gov.mmဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၂ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန / September 30, 2021

 မြင်းကောင်ရေသုံးကောင်အားနှင့်အထက်ရှိသော အားတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ၊ လုပ်ခစား အလုပ်သမား တစ်ဆယ်ဦးနှင့် အထက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်နေသူသည်...

Rating