ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ 10 Ton Forklift (Japan) (၂) စီးကို ဝယ်ယူရန် Winning Way Co., Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။ Ministry of Transport and Communications/ ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂)ရက် / December 03, 2019

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော 10 Ton Forklift (Japan) (၂) စီး ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ Winning Way Co., Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။