အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်း-၅၊ ရုံးအကူ၊ အစောင့်၊ သန့်ရှင်းရေး/သန့်ရှင်းရေးအကူ ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားနိုင်ရေး ရေးဖြေဖြေဆိုမှုနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှု ကျင်းပမည့် စာဖြေဌာနများ လွှင့်တင်ခြင်း


Ministry of Labour/ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊နေပြည်တော် / September 14, 2021


အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်း-၅၊ ရုံးအကူ၊ အစောင့်၊ သန့်ရှင်းရေး/သန့်ရှင်းရေးအကူ ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားနိုင်ရေး ရေးဖြေ ဖြေဆိုမှုနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှု ကျင်းပမည့် စာဖြေဌာနများ လွှင့်တင်ခြင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးအတွက် ရေးဖြေ ဖြေဖြေဆိုမည့် နေ့ရက်၊  အချိန်  ဘာသာရပ်  

        ဖြေဆိုမည့် နေရက်      -    ၁၈-၉-၂၀၂၁ 

        ဖြေဆိုမည့် အချိန်       -    ၀၉:၀၀  - ၁၁:၀၀(အထွေထွေဗဟုသုတဘာသာရပ်)

                                               ၁၂:၀၀ - ၁၄:၀၀ (အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်)

        ဖြေဆိုမည့် ဘာသာရပ်    -    အထွေထွေဗဟုသုတဘာသာရပ် နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်

 

ယာဉ်မောင်း-၅၊ ရုံးအကူ၊ အစောင့်၊ သန့်ရှင်းရေး/သန့်ရှင်းရေးအကူ ရာထူးနေရာများအတွက် လူတွေ့ ဖြေဆိုမည့် နေ့ရက်၊  အချိန်  

        ဖြေဆိုမည့် နေရက်       -    ၁၉-၉-၂၀၂၁ 

        ဖြေဆိုမည့် အချိန်        -     ၀၉:၀၀