အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့

ခုံအဖွဲ့အကြောင်း

         ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှစ၍ အမြတ်ခွန် အယူခံရုံးကို The Burma Income-Tax Act ပုဒ်မ 5-A အရ ဖွဲ့စည်းပြီး အမြတ်ခွန် အယူခံမှုများကို ကြားနာစီရင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

            ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၂၃-၁ဝ-၇၂) ရက်စွဲပါ အမိန့်‌ ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၁၂၉ အရ၊ ဥက္ကဌ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် (၄) ဦး ပါဝင်‌သော အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး၊ အမြတ်ခွန် အယူခံမှု များသာမက အ‌ကောက်ခွန်၊ ယစ်မျိုးခွန်၊ တံဆိပ်‌ခေါင်းခွန် စ‌သော အခွန် အ‌ကောက် ဆိုင်ရာ အမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း သည့် အယူခံမှုများ၊ ပြင်ဆင်မှုများ၊ ပြန်လည် သုံးသပ်မှု များနှင့် တရားရုံးချုပ်သို့ လွှဲအပ်‌ပေးရန် လျှောက်ထားသည့် လွှဲအပ်မှုများကို ‌ဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်‌ ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုအမိန့်ကြော်ငြာစာအရ အမြတ်ခွန် အယူခံခုံရုံးမှ အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ရုံး ဟူ၍ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

            ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ အမြတ်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ ၀န်ကြီးအဖွဲ့၏ (၁၁-၁၂-၁၉၇၆) ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် - ၁၂ ဖြင့် ၀န်ကြီးအဖွဲ့မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သော စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီး - ဥက္ကဌ၊ လူမှု၀န်ထမ်း၀န်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီး - အဖွဲ့၀င်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး - အဖွဲ့၀င် တို့ ပါ၀င်စေလျက် အခွန် အယူခံ ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

            ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ပြည်‌ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံတော် အစိုးရ အဖွဲ့၏ (၂၈-၇-၈၉) ရက်စွဲပါ အမိန့်‌ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၆/၈၉) အရ အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ကို အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ၃ ဉီးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

            ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ လက်ထက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ ၃၁-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၄/၂၀၁၇ ဖြင့် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါသည်။

            ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၆၊ ဇယား (၁) ပြည်ထောင်စု ဥပဒေပြုစာရင်း စာပိုဒ် ၃ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီမံကိန်းကဏ္ဍ၏ အပိုဒ်ခွဲ (ဍ) တွင် အခွန်အယူခံခြင်း ဆို၍ ပါရှိသည့်အတွက် အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ဥပဒေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၃ ဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့သည် အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်ခွဲ (က) ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် (၈)ဦး ပါဝင်သော အခွန်အယူခံခုံ အဖွဲ့ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၄၃/၂၀၂၀ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။

   အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းတင် နှင့် အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ခင်စန်းဦးတို့၏ မိမိတို့ သဘောဆန္ဒအလျှောက် နုတ်ထွက်ခွင့်ကို နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီ၏ ၁၁-၂-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့် အမှတ် ၅၁/၂၀၂၁ ဖြင့် ခွင့်ပြု၍ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ၂၄-၂-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၂၁ ဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးမြင့်ဦး အား လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ဦးကြည် ကိုလည်းကောင်း ခန့်အပ် တာဝန်ပေးအပ်ပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်(၇)ဦးပါဝင်သော အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။

အခွန်အယူခံခုံ အဖွဲ့

 

ဆောင်ပုဒ်

     ယုံကြည် မျှတ မှန်ကန် အခွန်အယူခံ

မျှော်မှန်းချက်

       စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသော အခွန် စီမံခန့်ခွဲမှု တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းရေး အတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး မျှတ မှန်ကန်သည့် အခွန်အယူခံစနစ်ဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အပါအဝင် အခွန်ထမ်း ဆောင်သူ များ၏ ယုံကြည် အားထားမှုကို မြှင့်တင်ရန်

ရည်မှန်းချက်

  • ပြည်ထောင်စုအစိုးရက စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အခွန်အကောက် အမျိုးမျိုးအပေါ် အယူခံ ပိုင်ခွင့်နှင့် အညီ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အပါအဝင် အခွန်ထမ်း ဆောင်သူများက တင်သွင်းလာသည့် အမှုများကို လွတ်လပ်စွာ ကြားနာ စစ်ဆေးပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ မျှတစွာ စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန်
  • ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အပါအဝင် အခွန်ထမ်း ဆောင်သူတိုင်းက ဥပဒေနှင့်အညီ အခွန်ပေး ဆောင်ရာ၌ တရားမျှတမှု၊ ခုခံချေပနိုင်မှုနှင့် အယူခံနိုင်မှု အခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝ ရရှိစေရေးအတွက် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးရန်
  • စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့် အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုယန္တရား တစ်ရပ်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်တည်နေ စေရေး အတွက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့ အထောက်အကူပေးရန်

တန်ဖိုးများ

  • ပွင့်လင်းမြင်သာမှု
  • လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု
  • ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု နှင့် ယုံကြည် ကိုးစားမှု
  • တန်းတူညီမျှမှုနှင့်တရားမျှတမှု
  • ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အပါအဝင် အခွန်ထမ်း ဆောင်သူများ၏အခွင့်အရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးမှု                           

အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့က စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အမှုများ

 

33
11
55
44
22

 

အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ

အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမိန့် ညွှန်ကြားလွှာ/ညွှန်ကြားချက်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၂၁ အမိန့် အမှတ် ၂၂/၂၀၂၀ ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် ၁/၂၀၂၀
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၂၂ --- ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် ၂/၂၀၂၀
--- --- ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် ၃/၂၀၂၀
--- --- ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် ၄/၂၀၂၀
--- --- ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၁
--- --- ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် ၁/၂၀၂၂
--- --- ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၂/၂၀၂၂

လျှောက်လွှာပုံစံများ

စီရင်ခံစာများ

မဟာဗျူဟာ၊နည်းဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ(၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထိ)

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ ခြောက်လအတွက် အစီရင်ခံစာ

နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သည့် ကြိုတင်သတိပေး အမှုခေါ်စာရင်း 

ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသော အမှုစာရင်းများ

Contact Us 

                      ict-enquiry-ratb@ratb.gov.mm                  067-8103469