ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း (လိုင်စင်ကြေး၊ ဒဏ်ကြေး၊ ဝန်ဆောင်ကြေး)

ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း (လိုင်စင်ကြေး၊ ဒဏ်ကြေး၊ ဝန်ဆောင်ကြေး)


Ministry of Hotel & Tourism / June 09, 2023

(၁) လိုင်စင်ကြေး                           ၂၅၀၀၀ ကျပ်

(၂) လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ကြေး    ၂၅၀၀၀ ကျပ်

(၃) ဒဏ်ကြေး

     (ကက) လိုင်စင်သက်တမ်းရက်လွန်(တစ်ရက်)              ၂၀၀ ကျပ်

     (ခခ) လိုင်စင်ထုတ်ယူရန်ရက်လွန်(တစ်ရက်)                ၂၀၀ ကျပ်

(၄) ဝန်ဆောင်ကြေး

       (ကက) လိုင်စင်ပျက်စီး(သို့မဟုတ်)                      လိုင်စင်ကြေး၏၅၀%

                   ပျောက်ဆုံး၍လိုင်စင်ပြန်လည်

                   ထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်း       FAQs

Services (Online) - 126 items

Health and Safety Protocol Certification System

Ministry of Hotel & Tourism / April 20, 2023

Rating

ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး၌ Online Booking စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(Passport) လျှောက်ထားခြင်းဝန်ဆောင်မှု

Ministry of Home Affairs / April 03, 2023

၂၄-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် www.passport.gov.mm website တွင် Online Appointment စနစ်ဖြင့်

Rating
HOT NEWS
January 4,