ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ(က)တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားပါသည် -

  • ဦးဆလိုင်းလျန်လွယ်၊ ဝန်ကြီးချုပ်

  • ဗိုလ်မှူးကြီးဟန်ဝင်းအောင်၊ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

  • ဦးဝီကော၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး

  • ဦးမန်ဟင်းဒါလ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့်သတ္တုဝန်ကြီး

  • ဦးရွှေထီးအိုး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး

  • ဦးစိုးထက်၊ စည်ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး

  • ဦးပေါင်လွန်းမင့်ထန်၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး

  • ဦးထန်ကျုံး၊ ဥပဒေချုပ်

  • ဦးကျော်စိုး၊ အတွင်းရေးမှူး