ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ

၁။ ဦးဇော်မျိုးတင် ဝန်ကြီးချုပ်

၂။ ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းစိုးအောင် လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး

၃။ ဦးစိန်ဦး စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး

၄။ ဦးစောဟူးဟူး သယံဇာတရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး

၅။ ဦးမြင့်ကြည် လူမှုရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး

၆။ ရဲမှူးကြီးမောင်မောင်ဦး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး

၇။ ဦးတင်လှ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး

၈။ ဦးကြည်မြိုင် ဥပဒေချုပ်

၉။ ဦးအံ့မော် အတွင်းရေးမှူး

http://www.kayahstate.gov.mm