အစိုးရဌာနများသို့ မြေပုံများရောင်းချခြင်း

အစိုးရဌာနများသို့ မြေပုံများရောင်းချခြင်း


Ministry of Natural Resources & Environmental Conservation / April 19, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

UTM (1:50000) =  ၄၀၀ ကျပ်

UTM (1:100000) =  ၄၀၀ ကျပ်

UTM (1:250000) =  ၄၀၀ ကျပ်

စစ်သုံးမြေပုံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (၁²=၁ မိုင်) = ၁၂၅ ကျပ်

စစ်သုံးမြေပုံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (၁²=၂ မိုင်) = ၁၂၅ ကျပ်

စစ်သုံးမြေပုံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (၁²=၄ မိုင်) = ၁၂၅ ကျပ်

စစ်သုံးမြေပုံ အခြားဝန်ကြီးဌာန (၁²=၁ မိုင်) = ၈၅၀ ကျပ်

စစ်သုံးမြေပုံ အခြားဝန်ကြီးဌာန (၁²=၂ မိုင်) = ၈၅၀ ကျပ်

စစ်သုံးမြေပုံ အခြားဝန်ကြီးဌာန (၁²=၄ မိုင်) = ၈၅၀ ကျပ်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

မရှိပါ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ မြေပုံဝယ်ယူလိုပါက မြေပုံအသုံးပြုမည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထံ ဝယ်ယူခွင့် တောင်းခံရမည်။

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရှိပါက မြေတိုင်းဦးစီးဌာနသို့ လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ မောင်းရမ်းကျေးရွာအနီး၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၁၃၄၃၃

ရန်ကုန်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းသွယ် ရန်ကင်း(၇)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၆၆၂၉၃၃

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

နေပြည်တော်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ မောင်းရမ်းကျေးရွာအနီး၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၁၃၄၃၃

ရန်ကုန်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းသွယ် ရန်ကင်း(၇)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၆၆၂၉၃၃

Website လိပ်စာ

www.surveydepartment.gov.mm