ဆက်သွယ်ရေး

ဆက်သွယ်ရေး

ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
  • Eligibility Criteria and Allocation Guidelinesfor Third Level .mm Domain Name


   • Publisher :ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 28-09-2020
   • Pages :13
   • Language : English
   • Download
  • Myanmar National Portal Project မိတ်ဆက်အကျဉ်း


   • Publisher :e-Government ဌာန
   • Publication Date : 27-09-2018
   • Pages :23
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ


   • Publisher :State Law and Order Restoration Council
   • Publication Date : 30-04-2014
   • Pages :17
   • Language : Myanmar
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
 • Invitation for Request for Quotation (RFQ)


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         Closing Date  : 2020-05-20
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
အထူးသတင်း