နိုင်ငံသား

၂၃ အချက်အလက်များ


  • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဂျာနယ်


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 01-04-2018
   • စာမျက်နှာ :2
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးမူဝါဒ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 13-06-2018
   • စာမျက်နှာ :26
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နည်းဥပဒေများ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 06-10-2011
   • စာမျက်နှာ :24
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 28-07-2015
   • စာမျက်နှာ :3
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • Union Civil Services Board Law


   • ထုတ်ဝေသူ :UCSB
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 28-10-2010
   • စာမျက်နှာ :16
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
အထူးသတင်း