နိုင်ငံသား

၂၃ အချက်အလက်များ


  • ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 28-10-2010
   • စာမျက်နှာ :21
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကိုပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 02-01-2186
   • စာမျက်နှာ :15
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • Civil Service Personnel Rules


   • ထုတ်ဝေသူ :UCSB
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 26-03-2014
   • စာမျက်နှာ :184
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 26-03-2014
   • စာမျက်နှာ :187
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • Civil Service Law


   • ထုတ်ဝေသူ :UCSB
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 08-03-2013
   • စာမျက်နှာ :31
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
အထူးသတင်း