စည်ပင်သာယာရေး

အချက်အလက်များ - ၉ ခု


ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ရန်ကုန်မြို့အဆောက်အဦဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းမူကြမ်း

ထုတ်ဝေသူ: မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ထုတ်ဝေသူ: ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 12, 2018
စာမျက်နှာ:54
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ထုတ်ဝေသူ: ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 06, 2014
စာမျက်နှာ:20
ဘာသာစကား:မြန်မာ

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန နည်းဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ထုတ်ဝေသူ: ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 23, 2017
စာမျက်နှာ:139
ဘာသာစကား:မြန်မာ