အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈/၂၀၁၈


/ location / October 03, 2018 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈/၂၀၁၈

မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်သော နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ပြည်တွင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ ထုတ်လုပ်ရရှိသည့် အဆင့်မြင့်ကုန်ချောများအား ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

 

https://www.commerce.gov.mm/sites/default/files/8-2018_0.pdf