လူမှုရေး

လူမှုရေး

ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
  • Population and Housing Census Law


   • Publisher :Ministry of Immigration and Population Department of Population
   • Publication Date :
   • Pages :
   • Language : English-Myanmar
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်