ကမ္ဘာ့လူအခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၃ /၂၀၂၃)


Commissions & Committees/ Yangon / March 16, 2023


Download